Art. 15.6.1.

De volgende personen die kennis hebben van gevallen van milieuschade kunnen bij de bevoegde instantie opmerkingen indienen en de bevoegde instantie verzoeken om maatregelen te treffen krachtens deze titel :

1 natuurlijke personen en rechtspersonen die milieuschade lijden of dreigen te lijden;
2 natuurlijke personen en rechtspersonen die een belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade;
3 rechtspersonen als vermeld in artikel 2 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.