Art. 15.6.3.

De personen vermeld in artikel 15.6.1 worden zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een termijn van dertig dagen door de bevoegde instantie in kennis gesteld van de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de redenen hiertoe.