Onderafdeling VI.
Behandeling van verzoeken om maatregelen


Art. 15.8.18.

De bevoegde instantie neemt opmerkingen en verzoeken om maatregelen, die aannemelijk maken dat er milieuschade is, in overweging. Artikel 15.8.11 is hierbij van overeenkomstige toepassing.


Art. 15.8.19.

De bevoegde instantie stelt zo spoedig mogelijk de personen vermeld in artikel 15.6.1 in kennis van de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen, en de redenen hiertoe.


Art. 15.8.20. [...]

Art. 15.8.21.

Als de maatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V of krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt het besluit, vermeld in artikel 15.8.20, als de meldingsakte of omgevingsvergunning.


Art. 15.8.22. [...]