HOOFDSTUK XI.
Rapport en evaluatie


Art. 15.11.1.

De bevoegde instantie brengt tweejaarlijks, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze titel, rapport uit aan de Vlaamse Regering over de toepassing van deze titel.

 

Dit rapport omvat minstens de volgende informatie :

de genomen maatregelen ter bevordering van het gebruik van instrumenten van financiėle zekerheid en de resultaten ervan; 
de gevallen van milieuschade, het type van milieuschade, de data waarop de milieuschade is ontstaan of aan het licht is gekomen; 
de resultaten van de herstelprocessen; 
de uitkomsten van de beroepsprocedures; 
de raming van de extra administratieve kosten die jaarlijks door de overheid moeten worden gedragen; 
de evaluatie van de verweermiddelen vermeld in artikelen 15.5.1 tot en met 15.5.6, in het bijzonder wat betreft de toepassing van de stand van de wetenschappelijke en technologische kennis; 
de niet-toepassing van de procedure voor de verzoeken om maatregelen op gevallen van onmiddellijke dreiging van milieuschade. 

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels ter zake bepalen.