Art. 10.3.5.

1.

De OVAM kan beschikken over de volgende ontvangsten :

1 dotaties;
2 leningen;

3

fiscale heffingen voor zover ze bij decreet toegewezen zijn aan de OVAM;
4 retributies voor zover ze bij decreet toegewezen zijn aan de OVAM;
5 ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer of beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;
6 prijzen, schenkingen en legaten in contanten;
7 inkomsten uit eigen participaties en uit door de OVAM verstrekte leningen aan derden;
8 opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;
9 de subsidies waarvoor de OVAM als begunstigde in aanmerking komt;
10 terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven;
11 vergoedingen voor prestaties aan derden [...];
12 opbrengsten uit intellectuele rechten;
13 inkomsten uit het op de markt brengen en verkopen van producten, die door terugwinning en regeneratie verkregen zijn, en de afvalstoffen die voor hergebruik geschikt zijn;
14 teruggevorderde middelen uit ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en ambtshalve bodemsanering.

2.

Tenzij anders is bepaald in een decreet worden de ontvangsten, bedoeld in 1, beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

3.

De OVAM kan schenkingen of legaten aanvaarden. Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico’s verbonden aan de aanvaarding.

4.

De OVAM kan de kennis die ze heeft opgedaan bij de uitoefening van haar missie en taken te gelde maken in binnen- en buitenland.