Art. 16.2.3.

Met het oog op een doelmatige handhaving van de milieuwetgeving en de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 pleegt de Vlaamse Regering, daarin bijgestaan door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, systematisch overleg met de daarvoor bevoegde overheden.


De op basis van dat overleg gemaakte afspraken worden in protocollen vastgelegd.


De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de protocollen worden vastgelegd.