Art. 16.2.9.

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat minstens het volgende regelt :

1 de bevoegdheden van de voorzitter en de ondervoorzitters;
2 de wijze van bijeenroeping en beraadslaging;
3 de frequentie van de vergaderingen;
4 de voorwaarden waaronder de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu een beroep kan doen op externe deskundigen of op permanente of tijdelijke werkgroepen.


Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen ervan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.