Afdeling III.
Het handhavingscollege


Onderafdeling 1.
Algemene bepalingen


[...].

Art. 16.4.19.

§ 1.

Er wordt een handhavingscollege opgericht.

 

Het handhavingscollege is een administratief rechtscollege als vermeld in artikel 161 van de Grondwet.

 

[...]

 

§ 2.

Het handhavingscollege doet uitspraak over :

 

de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de gewestelijke entiteit over de oplegging van een alternatieve of een exclusieve bestuurlijke geldboete en, in voorkomend geval, een voordeelontneming als vermeld in hoofdstuk IV, afdeling IV;
de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de gewestelijke beboetingsambtenaar, vermeld in artikel 6.1.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, over de oplegging van een exclusieve of een alternatieve bestuurlijke geldboete als vermeld in de artikelen 6.2.2, 6.2.6 en 6.2.13, § 4, van die codex;
de beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van de inspecteur Onroerend Erfgoed over de oplegging van een exclusieve of een alternatieve bestuurlijke geldboete als vermeld in de artikelen 11.2.5 en 11.2.6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

 

§ 3.

De behandeling van het beroep door het handhavingscollege leidt tot één van de volgende uitspraken :

onbevoegdverklaring van het handhavingscollege;
vaststelling van de onontvankelijkheid van het beroep;
ongegrondverklaring van het beroep;
gegrondverklaring van het beroep.

 

§ 4.

[...]


Art. 16.4.20. [...]

Onderafdeling II.
Samenstelling


Art. 16.4.21.

[...]


Art. 16.4.22.

[...]


Onderafdeling III.
Werking


Art. 16.4.23. De Vlaamse Regering kan aan de leden van het Milieuhandhavingscollege op geen enkele manier instructies geven over de wijze waarop ze hun bevoegdheden moeten uitoefenen.

Art. 16.4.24. [...]