Art. 16.5.1.

§ 1.

De opgelegde bestuurlijke geldboeten, vermeld artikel 44 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, en titel XVI, hoofdstuk IV, afdeling IV en, in voorkomend geval, de opgelegde voordeelontnemingen en expertisekosten, vermeld in artikel 16.4.25, worden door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid geļnd en ingevorderd ten voordele van het Minafonds.

 

De kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van de bestuurlijke maatregelen, vermeld in artikel 16.4.7, § 1, voor de ambtshalve uitvoering van de opgelegde bestuurlijke maatregelen en voor de tenuitvoerlegging van veiligheidsmaatregelen worden eveneens geļnd en ingevorderd door het Vlaams Ministerie van Omgeving ten voordele van het Minafonds. In afwijking hiervan worden de kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering en de tenuitvoerlegging van die maatregelen door de toezichthouders van de OVAM die toezicht uitoefenen op de toepassing van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en haar uitvoeringsbesluiten en op de toepassing van artikelen 12 en 13 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, geļnd en ingevorderd door de OVAM ten voordele van de OVAM.

 

De bestuurlijke dwangsommen worden ook geļnd en ingevorderd door het Vlaams Ministerie van Omgeving ten voordele van het MINA-fonds.

In afwijking hiervan worden de bestuurlijke dwangsommen geļnd en ingevorderd door:

-       de gemeente op wiens grondgebied de bestuurlijke dwangsom werd opgelegd ten voordele van diezelfde gemeente, voor zover de bestuurlijke dwangsom wordt opgelegd door een gemeentelijke toezichthouder, een intergemeentelijke toezichthouder, een toezichthouder van een politiezone, de burgemeester of zijn plaatsvervanger;

de provincie op wiens grondgebied de bestuurlijke dwangsom werd opgelegd ten voordele van diezelfde provincie, voor zover de bestuurlijke dwangsom wordt opgelegd door een provinciale toezichthouder, de gouverneur of zijn plaatsvervanger”

 

§ 2.

Bij een veroordeling, overeenkomstig artikel 16.6.5, tweede lid, tot terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen in de bossen en aanverwante grondoppervlakten, de onbevaarbare waterlopen en natuurreservaten, wordt dat bedrag gestort op de rekening van het Minafonds.

 

Bij een veroordeling, overeenkomstig artikel 16.6.5, tweede lid, tot terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen op de openbare wegen, de waterwegen en de havens en hun specifieke aanhorigheden, wordt dat bedrag gestort op de rekening van het Vlaams Infrastructuurfonds.