Afdeling I.
Basisbepalingen


Art. 16.7.1.

1.

De volgende personen kunnen veiligheidsmaatregelen nemen in geval van een aanzienlijk risico voor mens of milieu :

1toezichthouders, voor de milieuwetgeving waarop hun toezichtopdracht betrekking heeft;
2de gouverneur van een provincie of zijn plaatsvervanger;
3de burgemeester of zijn plaatsvervanger.

2.

Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen, vermeld in 1, alle handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren.

De burgemeester en de provinciegouverneur kunnen de veiligheidsmaatregelen ambtshalve nemen of op verzoek van een toezichthouder.

3.

De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen de veiligheidsmaatregelen, vermeld in 1, moeten worden genomen en kan vaststellen wie van de personen, vermeld in 1, die maatregelen moet nemen.


Art. 16.7.2.

Veiligheidsmaatregelen kunnen onder meer strekken tot :

1 de stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten, ogenblikkelijk of binnen een bepaalde termijn;
2 het verbod op het gebruik of de verzegeling van gebouwen, installaties, machines, toestellen, transportmiddelen, containers, terreinen en alles wat zich daarin of daarop bevindt;
3 de hele of gedeeltelijke sluiting van een inrichting;
4 het meenemen, bewaren of verwijderen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van afvalstoffen en dieren;
5 het niet-betreden of het verlaten van bepaalde gebieden, terreinen, gebouwen of wegen.

Veiligheidsmaatregelen kunnen niet worden opgeheven als het risico in kwestie niet is uitgeschakeld, ingeperkt tot een aanvaardbaar niveau of gestabiliseerd.


Art. 16.7.3. Bij besluit opgelegde veiligheidsmaatregelen die verplichten tot een doen of laten, omschrijven duidelijk de verplichtingen waaraan moet worden voldaan.

Art. 16.7.4.

Kosten die gemaakt zijn voor de tenuitvoerlegging van veiligheidsmaatregelen vallen geheel of gedeeltelijk ten laste van de personen die verantwoordelijk zijn voor het aanzienlijke risico.

De verschuldigde bedragen worden gend en ingevorderd overeenkomstig artikel 16.5.1 tot en met 16.5.4.