Art. 2.3.7.1.1.

§ 1.

Deze afdeling heeft, overeenkomstig Richtlijn 2006/7/EG van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG en overeenkomstig artikel 51bis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, als algemene doelstelling het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, en is aanvullend op de andere doelstellingen van dit hoofdstuk.

 

§ 2.

Deze afdeling is van toepassing op alle zwemwateren, aangewezen conform de bepalingen van deze afdeling.

 

§ 3.

Deze afdeling is niet van toepassing op :

zwembaden en gezondheidsbaden;
ingesloten wateren die behandeld worden of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden;
kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.