Art. 2.3.7.2.2.

1.

Ten minste drie maanden vr het besluit over de aanwijzing van zwemwateren vermeld in artikel 2.3.7.2.1. wordt voor de opstelling, de herziening en de bijwerking van lijsten van zwemwateren een ontwerplijst van zwemwateren aangekondigd met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende een periode van dertig dagen kan iedereen voorstellen, opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

2.

De aankondiging gebeurt door :

1 een bericht op de website van de Vlaamse overheid;
2 publicatie in ten minste drie dag- of weekbladen;
3 een aanplakking in elke gemeente waarin een zwemwater ligt dat is opgenomen in de ontwerplijst.

3.

De ontwerplijst van zwemwateren wordt aangekondigd door :

1 de situering van elk zwemwater op de ontwerplijst;
2 de voorgestelde aanvang en duur van het badseizoen;
3 de plaats van de instantie waar informatie over elk zwemwater kan worden verkregen;
4 de periode waarin voorstellen, opmerkingen of klachten kunnen worden ingediend;
5 de adressen en contactgegevens van de instanties waar voorstellen, opmerkingen of klachten kunnen ingediend worden.

4.

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt een synthese van de ingediende voorstellen, opmerkingen of klachten over de ontwerplijst. Na overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt, rekening houdend met de voormelde synthese, onverwijld een gemotiveerd definitief voorstel van een lijst van de zwemwateren en de aanvang en duur van het badseizoen geformuleerd voor het besluit vermeld in artikel 2.3.7.2.1.