Art. 2.1.17.

1

Het ontwerpplan wordt meegedeeld aan de Vlaamse regering, de leden van de provincieraad, de administraties vertegenwoordigd in de provinciale omgevingsvergunningscommissie, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de gemeenten en de door de [...] deputatie aangewezen adviesorganen of organisaties.

2

Het ontwerpplan wordt voor een termijn van zestig dagen ter inzage gelegd op de gemeentebesturen. De [...] deputatie brengt dit ter kennis van de bevolking door publikatie in de pers en via mededelingen op radio en televisie.

Iedereen kan in deze periode schriftelijke opmerkingen richten aan de bestendige deputatie.

Binnen dezelfde termijn brengen de in 1 bedoelde instellingen, organen of organisaties, met uitzondering van de provincieraad, hun met redenen omkleed advies ter kennis van de [...] deputatie. Wanneer een advies niet is verleend binnen de in het eerste lid bepaalde termijn, dient er geen rekening mee te worden gehouden.

3

Binnen zestig dagen na het verstrijken van de in 2 bedoelde termijn, onderzoekt de provincieraad de verleende adviezen en stelt hij het plan vast bij een met redenen omkleed besluit waarbij hij in het algemeen vermeldt wat hij omtrent de ingediende opmerkingen en verstrekte adviezen heeft overwogen.

4

Het plan wordt ter kennis gebracht van de in 1 bedoelde instanties. Het ligt ter inzage bij de provincie en de gemeenten.

5

De Vlaamse regering kan binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving bedoeld in 4 de bepalingen van het plan die strijdig zijn met bindende bepalingen van het gewestelijk milieubeleidsplan bij met redenen omkleed besluit vernietigen.

6

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de procedure bepaald in de 1 tot en met 4.