Art. 5.41.1.5.

§ 1.

Het gebruik van milieugevaarlijke stoffen moet beperkt en zo mogelijk vermeden worden. Bij voorkeur worden totaal biodegradeerbare en/of bioėlimineerbare stoffen gebruikt, met lage humane en ecologische toxiciteit en laag emissie- en geurniveau.

 

Indien vervanging niet mogelijk is moeten de nodige maatregelen worden getroffen om het risico voor mens en milieu zo laag mogelijk te houden.

 

Stoffen worden beschouwd als totaal biodegradeerbaar indien zij voldoen aan volgende voorwaarden :

 

≥ 70 % opgeloste organische koolstof (DOC) verwijdering in 28 dagen op basis van testen die de afbraak meten via reductie in opgeloste C (bv. OECD testen 301A, 301E);
≥ 60 % degradatie in 28 dagen op basis van testen die de afbraak meten via O2 consumptie of CO2 productie (bv. OECD test 301B).

 

Stoffen worden beschouwd als bioėlimineerbaar indien zij voldoen aan volgende voorwaarden :

≥ 70 % opgeloste organische koolstof (DOC) verwijdering in 28 dagen volgens OECD 302B
≥ 80 % opgeloste organische koolstof (DOC) verwijdering in 7 dagen volgens OECD 302B met een geadapteerd inoculum.

 

 

§ 2.

Onderstaande stoffen/stofgroepen dienen maximaal te worden vervangen :

alkylfenolethoxilaten.
PAK houdende minerale oliėn.
natriumhypochloriet voor bleektoepassingen, met uitzondering voor hoge witheidseisen en gevoelige weefsels (acryl).
cadmium houdende pigmenten.
chloorhoudende carriers : vb. 1,2 dichloorbenzeen; 1,2,4 trichloorbenzeen; dichloortolueen.

 

 

§ 3.

Onderstaande stoffen mogen niet gebruikt worden :

kankerverwekkende azo-kleurstoffen en azo-kleurstoffen die onder reductieve omstandigheden kankerverwekkende aromatische amines afsplitsen.
pentachloorfenol (PCP) houdende kleurstoffen
Cr VI voor oxidatie van zwavel en kuipkleurstoffen.
arseen, pentachloorfenol en organotinverbindingen voor rotwerende, motwerende en antimijtbehandelingen.
ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) en diethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA) voor het ontharden van proceswater.
distearyldimethylammoniumchloride (DSDMAC), di(geharde talk)dimethylammoniumchloride (DHTDMAC) en bis(gehydrogeneerde talkalkyl) dimethylammoniumchloride (DTDMAC).

 

 

§ 4.

Procesbaden met broomhoudende vlamvertragers of antimoon mogen niet worden geloosd.