Art. 3.2.4. De exploitant is gehouden het nodige te doen opdat de milieuco÷rdinator zijn taak naar behoren kan vervullen. Hij stelt hem hulppersoneel, lokalen, materiaal en middelen ter beschikking voor zover vereist.