Art. 3.2.5.

De milieuco÷rdinator die een werknemer is van de exploitant, mag geen nadeel ondervinden omwille van de taak die hij als milieuco÷rdinator vervult.

á

De aanwijzing en de vervanging van een milieuco÷rdinator-werknemer, de verwijdering uit zijn functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger, worden door de exploitant, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.3, ž 3, uitgevoerd na voorafgaand akkoord van het comitÚ voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de vakbondsafvaardiging. In geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comitÚ of met de vakbondsafvaardiging, wordt het advies ingewonnen van de door de Vlaamse Regering aangewezen afdeling.