Art. 3.4.3.

1

Met behoud van de toepassing van artikel 23, eerste lid, en artikel 30 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kan door middel van algemene of sectorale milieuvoorwaarden of in de omgevingsvergunning, de exploitant
van een inrichting of activiteit verplicht worden :

a) een register bij te houden van de gevaarlijke stoffen die er aanwezig zijn;
b) energie- en grondstoffenbalansen op te stellen.

2

De exploitant houdt deze gegevens ter beschikking van de toezichthouders. Hij bewaart ze gedurende ten minste 5 jaar.