Art. 7.

[§ 1]

[Er wordt in iedere gemeente een lokale adviescommissie opgericht, waarvan de samenstelling en de procedure door de Vlaamse Regering wordt bepaald.]

[§ 2

[Voor wat de ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas betreft, vermeld in artikel 6.1.1 van het Energiedecreet, geeft de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek dat een antwoord geeft op de vraag of de huishoudelijke afnemer niet in een situatie verkeert waardoor afsluiting onverantwoord zou zijn, een advies over onderstaande gevallen:
a)
het verzoek van de netbeheerder om de huishoudelijke afnemer af te sluiten, in de gevallen die vermeld zijn in artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, 5°, 6°, 7° en 8°, van het Energiedecreet;
b)
het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, van het Energiedecreet.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek van de netbeheerder, vermeld in het eerste lid, a), geacht negatief te zijn.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, vermeld in het eerste lid, b), geacht positief te zijn.]]

[§ 3]

[Wat de minimumlevering van water betreft, brengt de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek, een gemotiveerd advies uit over de volgende gevallen:
het verzoek van de exploitant om de toevoer van de minimale levering van water bij een huishoudelijke abonnee af te sluiten in de gevallen, vermeld in artikel 5, § 5, eerste lid, 7° tot en met 9°, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;
het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke abonnee na een weigering van de exploitant om de abonnee weer aan te sluiten na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 5, § 5, eerste lid, 7° tot en met 9°, van het voormelde decreet.
]
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn, wordt het advies betreffende het verzoek van een [exploitant], bedoeld [in het eerste lid], 1°, geacht negatief te zijn.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies betreffende het verzoek tot heraansluiting van een [huishoudelijke] abonnee, bedoeld [in het eerste lid], 2°, geacht positief te zijn.
Het advies betreffende het verzoek tot heraansluiting van een [huishoudelijke] abonnee, bedoeld [in het eerste lid], 2°, is dwingend voor de [exploitant].

[§ 4

Een huishoudelijke afnemer [of een huishoudelijke abonnee] kan in de lokale adviescommissie bedoeld in dit artikel, gebruik maken van het recht om gehoord te worden en hij kan zich hierbij eventueel laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman of een vertrouwenspersoon.]