Art. 7.

[§ 1]

[Er wordt in iedere gemeente een lokale adviescommissie opgericht, waarvan de samenstelling en de procedure door de Vlaamse Regering wordt bepaald.]

[§ 2

[Voor wat de ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas betreft, vermeld in artikel 6.1.1 van het Energiedecreet, geeft de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek dat een antwoord geeft op de vraag of de huishoudelijke afnemer niet in een situatie verkeert waardoor afsluiting onverantwoord zou zijn, een advies over onderstaande gevallen:
a)
het verzoek van de netbeheerder om de huishoudelijke afnemer af te sluiten, in de gevallen die vermeld zijn in artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, 5°, 6°, 7° en 8°, van het Energiedecreet;
b)
het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, § 1, eerste lid, van het Energiedecreet.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek van de netbeheerder, vermeld in het eerste lid, a), geacht negatief te zijn.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer, vermeld in het eerste lid, b), geacht positief te zijn.]]

[§ 2/1

Voor de ononderbroken toevoer van thermische energie, vermeld in artikel 6.2.1 van het Energiedecreet, geeft de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek en na een contradictoir onderzoek dat een antwoord geeft op de vraag of de huishoudelijke afnemer van thermische energie niet in een situatie verkeert waardoor afsluiting onverantwoord is, een advies over de volgende verzoeken:
het verzoek van de warmte- of koudeleverancier om de huishoudelijke afnemer van thermische energie af te sluiten in de gevallen, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, eerste lid, 5°, 6° en 7°, van het Energiedecreet;
het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 6.2.2, § 1, eerste lid, van het Energiedecreet.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek van de warmte- of koudenetbeheerder, vermeld in het eerste lid, 1°, geacht negatief te zijn.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies over het verzoek tot heraansluiting van de huishoudelijke afnemer van thermische energie, vermeld in het eerste lid, 2°, geacht positief te zijn.
]

[§ 3]

[Voor de levering van water brengt de lokale adviescommissie binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek en na een tegensprekelijk onderzoek een gemotiveerd advies uit over in voorkomend geval:
het verzoek van de exploitant om de levering van water bij een huishoudelijke abonnee te begrenzen in debiet of af te sluiten in de gevallen, vermeld in artikel 2.2.2, § 6, eerste lid, 7° tot en met 9°, 12° en 13°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;
het verzoek om de begrenzing van het debiet weg te nemen of de huishoudelijke abonnee weer aan te sluiten na een weigering van de exploitant om de begrenzing van het debiet bij de huishoudelijke abonnee weg te nemen of de huishoudelijke abonnee weer aan te sluiten na beëindiging van de gevallen, vermeld in artikel 2.2.2, § 6, eerste lid, 7° tot en met 9°, 12° en 13°, van het voormelde decreet.
]
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn, wordt het advies betreffende het verzoek van een [exploitant], bedoeld [in het eerste lid], 1°, geacht negatief te zijn.
Bij ontstentenis van een advies binnen de voormelde termijn wordt het advies betreffende het verzoek tot heraansluiting van een [huishoudelijke] abonnee, bedoeld [in het eerste lid], 2°, geacht positief te zijn.
Het advies betreffende het verzoek tot [wegnemen van de begrenzing van het debiet of] heraansluiting van een [huishoudelijke] abonnee, bedoeld [in het eerste lid], 2°, is dwingend voor de [exploitant].

[§ 4

Een huishoudelijke afnemer [of een huishoudelijke abonnee] kan in de lokale adviescommissie bedoeld in dit artikel, gebruik maken van het recht om gehoord te worden en hij kan zich hierbij eventueel laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een raadsman of een vertrouwenspersoon.]