Titel XIII.
Bossen van bijzondere personen


Art. 177.
Wachters van bossen van bijzondere personen kunnen hun ambt niet aanvaarden dan nadat zij, op advies van de ambtenaar van het [Agentschap] in het betrokken gebied, door de provinciegouverneur erkend zijn en voor de rechtbank van eerste aanleg de eed hebben afgelegd.
[...]
[...]

Art. 178 - 179.
[...]

Art. 180.
Processen-verbaal opgemaakt door wachters van bossen van bijzondere personen leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is.

Art. 181.
[...]

Art. 182.
Processen-verbaal, opgemaakt door wachters van bossen van bijzondere personen, worden binnen een maand [...] overhandigd aan de procureur des Konings [...].

Art. 183.
[...]