Art. 182.
Processen-verbaal, opgemaakt door wachters van bossen van bijzondere personen, worden binnen een maand [...] overhandigd aan de procureur des Konings [...].