Artikel 1.
Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.