Afdeling II.
De sociale en educatieve functie


Art. 10.
Een bos heeft een sociale en educatieve functie als vermeld in artikelá12sexies van het decreet Natuurbehoud.

Art. 11.
[...]

Art. 12.
De toegankelijkheid van een bos wordt geregeld met toepassing van artikelá12septies, 12octies en 12novies van het decreet Natuurbehoud.

Art. 13.
[...]

Art. 13bis.
[De erfbelasting die] verschuldigd zou zijn geweest over het bij toepassing van [artikelá2.7.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13ádecember 2013] vrijgesteld bedrag, wordt geacht als subsidie te zijn verleend. De subsidie wordt geacht te zijn verleend gedurende 30 jaar Ó rato van 1/30 per jaar, te rekenen van het openvallen van de nalatenschap waarvoor de vrijstelling werd bekomen.
Deze subsidie wordt geacht te zijn toegekend onder de volgende voorwaarden die moeten vervuld worden gedurende de in het eerste lid vermelde termijn van 30 jaar:
1)
de goederen moeten hun aard van bos, zoals bedoeld in artikel 3 van dit decreet, blijven behouden;
2)
de goederen moeten blijven voldoen aan de voorwaarden gesteld [in artikelá2.7.6.0.3, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13ádecember 2013];
3)
het effectief gevoerde beheer moet overeenstemmen met het goedgekeurde beheersplan.
Bij niet-naleving van deze voorwaarden is de eigenaar of vruchtgebruiker van het bos gehouden tot terugbetaling van de subsidie voor de resterende duur van de periode waarvoor ze geacht wordt te zijn toegekend. De rechtsvoorganger van de eigenaar of vruchtgebruiker is gehouden de eigenaar of vruchtgebruiker schadeloos te stellen voor de terugbetaling van de subsidie, indien hij nagelaten heeft zijn rechtsopvolger op de in het vierde lid bepaalde wijze kennis te geven van het bestaan van de subsidie. Een tot schadeloosstelling gehouden persoon heeft op zijn beurt verhaal op zijn rechtsvoorganger, indien laatstbedoelde nagelaten heeft eerstbedoelde op de in het vierde lid bepaalde wijze kennis te geven van het bestaan van de subsidie. Het tweede en derde lid van artikel 13 zijn op deze subsidie van toepassing.
De genieter van het voordeel van de vrijstelling is gehouden in de akte van overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van het bos de verkrijger in te lichten over het bestaan van deze subsidie, met verwijzing naar onderhavig artikel. Iedere verkrijger is op zijn beurt gehouden een verdere verkrijger op dezelfde wijze in te lichten.]

Art. 14.
[...]

Art. 15.
[...]