Hoofdstuk V.
Het beheer van de bossen


Afdeling I.
Het beheer van de bossen in het algemeen


Art. 41.
Het beheer van de bossen heeft tot doel het bosareaal te bewaren en [het] te brengen of te behouden in een bestendige staat van veelzijdige functie zoals bepaald in artikel 5.
[Het beheer van de bossen wordt in voorkomend geval uitgevoerd conform de criteria, vermeld in artikel 16septies, zevende lid, van het decreet Natuurbehoud.]

Art. 41bis.
[...]

Art. 41ter.
[...]

Art. 41quater.

§ 1

Het [Agentschap] houdt een inventaris bij van alle bossen gelegen in het Vlaamse Gewest. De inventaris heeft tot doel het bosbeleid te ondersteunen op het vlak van de bosbescherming, de bosuitbreiding en het bosbeheer. De bosinventaris bestaat uit statistische gegevens over de verspreiding en de aard van de bossen en heeft onder meer betrekking op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het natuurlijk milieu in de bossen.

§ 2

Voor alle bossen, openbare bossen en privé-bossen, wordt met een tussenperiode van ten minste vijf jaar en maximaal om de tien jaar, door het [Agentschap] een inventarisatie uitgevoerd op basis van steekproeftechnieken. Die wordt de gewestelijke bosinventaris genoemd.
In afwijking van artikel 10, § 2, hebben alle personen die door het [Agentschap] worden aangesteld voor het uitvoeren van de gewestelijke bosinventaris, toegang tot alle bossen voor het uitvoeren van die opdracht.

§ 3

Elke bosbeheerder kan worden verplicht om met een tussenperiode van minimum vijf jaar een inventaris van zijn bossen op te maken.
Het [Agentschap] kan toezicht uitoefenen op de inventaris, en desgevallend zijn medewerking verlenen of de inventaris ambtshalve uitvoeren. Bij ambtshalve uitvoering van de inventaris, kunnen de kosten volgens de voorwaarden door de Vlaamse regering vastgelegd [...] van de bosbeheerder gevorderd worden.

§ 4

De Vlaamse regering bepaalt [...] de nadere regels voor het opmaken, het bijhouden, het uitvoeren van de inventarissen [overeenkomstig §§ 1, 2 en 3] en voor het bekendmaken van de bij deze inventarissen verzamelde gegevens. Ze kan daarbij eveneens de wijze waarop andere administratieve overheden hun medewerking dienen te verlenen voor het verzamelen van de gegevens van de bosinventaris bepalen.]

Art. 42.
De Vlaamse regering bepaalt de procedure tot erkenning van uitgangsmateriaal voor de produktie van bosbouwkundig teeltmateriaal.

Afdeling II.
Het beheersplan


Art. 43.
Beheersplannen voor bossen worden vastgesteld conform de bepalingen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 2, van het decreet Natuurbehoud.

Art. 44.

§ 1

Het [Agentschap] houdt toezicht op de correcte uitvoering van de voorschriften van het beheersplan.

§ 2

[...]

Art. 45.
[...]

Art. 46.
[...]

Art. 47.
[[In afwijking van [de vergunningsplicht voor ontbossing], zoals bepaald in artikel 4.2.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,] is er voor ontbossing in natuurreservaten, [waarvoor een beheerplan is goedgekeurd [met toepassing van het decreet Natuurbehoud]], enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, [als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen].] Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het college van burgemeester en schepenen en [het [Departement Omgeving]] in kennis.