Art. 41.
Het beheer van de bossen heeft tot doel het bosareaal te bewaren en [het] te brengen of te behouden in een bestendige staat van veelzijdige functie zoals bepaald in artikel 5.
[Het beheer van de bossen wordt in voorkomend geval uitgevoerd conform de criteria, vermeld in artikel 16septies, zevende lid, van het decreet Natuurbehoud.]