Afdeling II.
Het beheersplan


Art. 43.
Beheersplannen voor bossen worden vastgesteld conform de bepalingen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 2, van het decreet Natuurbehoud.

Art. 44.

§ 1

Het [Agentschap] houdt toezicht op de correcte uitvoering van de voorschriften van het beheersplan.

§ 2

[...]

Art. 45.

[§ 1

[Onverminderd artikel 34, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, worden alle openbare bossen beheerd door het [Agentschap].
In de openbare bossen, andere dan de domeinbossen, omvat dat beheer enkel de technische aspecten van het bosbeheer, die de praktische uitvoering van het beheersplan betreffen. De Vlaamse regering bepaalt wat onder die technische aspecten moet worden verstaan.
De eigenaar van een openbaar bos kan het volledige of gedeeltelijke beheer door een overeenkomst aan het [Agentschap] overdragen.

§ 2

Onverminderd de bepalingen van § 1, kan de eigenaar van een openbaar bos het uitvoeren van beheersmaatregelen, in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan of wanneer ze gemachtigd zijn door het [Agentschap], toevertrouwen aan een [natuurvereniging of een bosgroep, door middel van een overeenkomst. De eigenaar zendt onverwijld een afschrift van de overeenkomst naar het Agentschap].
[In afwijking van paragraaf 1 kan de eigenaar van een openbaar bos het beheer aan een natuurvereniging overdragen. De eigenaar zendt onverwijld een afschrift van de overeenkomst aan het agentschap. De bossen in kwestie behouden in dat geval de status van openbaar bos. Het beheer wordt gevoerd conform de bepalingen van dit decreet en, voor wat het beheersplan betreft, overeenkomstig de bepalingen vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het decreet Natuurbehoud.]

§ 3

[...]

§ 4

De bossen die, overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, door de Vlaamse regering werden aangewezen als Vlaams natuurreservaat, worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 34, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu beheerd.]

Art. 46.
[...]

Art. 47.
[[In afwijking van [de vergunningsplicht voor ontbossing], zoals bepaald in artikel 4.2.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,] is er voor ontbossing in natuurreservaten, [waarvoor een beheerplan is goedgekeurd [met toepassing van het decreet Natuurbehoud]], enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, [als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen].] Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het college van burgemeester en schepenen en [het [Departement Omgeving]] in kennis.