Afdeling II.
Het beheersplan


Art. 43.
Beheersplannen voor bossen worden vastgesteld conform de bepalingen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 2, van het decreet Natuurbehoud.

Art. 44.

§ 1

Het [Agentschap] houdt toezicht op de correcte uitvoering van de voorschriften van het beheersplan.

§ 2

[...]

Art. 45.
[...]

Art. 46.
[...]

Art. 47.
[[In afwijking van [de vergunningsplicht voor ontbossing], zoals bepaald in artikel 4.2.1, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,] is er voor ontbossing in natuurreservaten, [waarvoor een beheerplan is goedgekeurd [met toepassing van het decreet Natuurbehoud]], enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar vereist, op voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, [als de ontbossing noodzakelijk is met het oog op de realisatie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen].] Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het college van burgemeester en schepenen en [het [Departement Omgeving]] in kennis.