Art. 52.
Het merk van de hamers waarvan de [door het hoofd van het Agentschap aangewezen personen] gebruik maken voor het merken van delicthout en windworp enerzijds, en voor het hameren of merken van te sparen of te kappen hout anderzijds, wordt neergelegd bij de rechtbanken van het ambtsgebied.
Het merk van de hamers, waarvan de [aangestelden] voorzien zijn, wordt neergelegd op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg en van de Hoven van Beroep van het ambtsgebied.
Het merk van de bijzondere hamer, waarvan de [aangewezen ambtenaar] houder is, wordt neergelegd op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg en van de Hoven van Beroep van het ambtsgebied.