Afdeling II.
Verkopingen


Art. 54.
De Vlaamse regering [...] bepaalt de werkwijze en de voorwaarden die moeten gevolgd worden bij de openbare verkopingen van hout en van andere bosprodukten [...] waarbij eigenaars van openbaar bos betrokken zijn.

Art. 55.

ß 1

Het hout bestemd voor de verkoop wordt openbaar verkocht.
Dag, uur en plaats worden tenminste veertien dagen tevoren aangekondigd [...] via publikatie in vakbladen en door andere gebruikelijke vormen van bekendmaking.
Elke verkoop die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet is nietig.

ß 2

De Vlaamse regering bepaalt bij besluit de voorwaarden waarin, in de hierna opgesomde gevallen, uitzonderlijk een verkoop uit de hand toegelaten is:
1.
voor de [loten] waarvoor geen voldoende aanbod werd verkregen bij twee openbare verkopingen, die georganiseerd werden volgens de in ߆1 hiervoor voorgeschreven procedure;
2.
voor de windworp in de reeds toegewezen [kavel]; deze windworp wordt in de eerste plaats aangeboden aan de kopers van de [loten];
3.
voor de bomen die dringend geŽxploiteerd moeten worden om sanitaire of veiligheidsredenen;
4.
voor het delicthout;
5.
voor de bosprodukten andere dan het hout;
6.
voor de [loten] van gering belang.
De prijzen van de verkoop uit de hand in de [domeinbossen] worden vastgesteld door de Vlaamse regering of haar afgevaardigde. [Voor de anderen openbare bossen worden deze prijzen vastgesteld door de eigenaar, op voorstel van het [Agentschap].]
[...]
[...]

Art. 56.
[De openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit de domeinbossen wordt georganiseerd en voorgezeten door het [Agentschap]. Op vraag van het openbaar bestuur of van een erkende bosgroep, overeenkomstig artikel 41ter, kan een afgevaardigde van het [Agentschap] als voorzitter optreden van de openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit bossen van deze openbare boseigenaars of van bosbeheerders die lid zijn van deze erkende bosgroep.
Op vraag van het [Agentschap] of van andere openbare boseigenaars, kan de medewerking van de erkende bosgroep ingeroepen worden voor de organisatie van de houtverkoping, wat het hout uit deze openbare bossen betreft.]
Alle in de loop van de openbare verkoping gerezen geschillen over de geldigheid van een op- of afbod of van de inschrijvingen, alsmede over de solvabiliteit van de kandidaat-koper en borgen worden onmiddellijk beslecht door de Voorzitter van de openbare verkoping.

Art. 57.
Iedere koper moet, op het ogenblik van de koop, de in de verkoopsvoorwaarden voorgeschreven borgen en betalingswaarborgen stellen [...]. [Met uitzondering van kopen van gering belang, waarvan het maximumbedrag door de Vlaamse regering wordt vastgesteld, stelt de koper vůůr de sluiting van de zitting een betalingswaarborg die de gehele aankoopsom dekt, wat ook de betalingswijze is, om aan de financiŽle en contractuele verplichtingen te voldoen.]
De koper die aan de verplichting van [borg en betalingswaarborg] niet voldoet, verliest zijn recht op het gekochte; er wordt onmiddellijk tot een nieuwe verkoop overgegaan.
De koper die aldus zijn recht heeft verloren, is verplicht het verschil te betalen tussen zijn prijs en de eventuele lagere prijs van het nieuwe bod; als de nieuwe prijs hoger is dan zijn prijs, kan hij het verschil niet opeisen.
[...]

Art. 58.
Een eventuele commandsverklaring moet onmiddellijk na de toewijzing bekend worden gemaakt.

Art. 59.
In de bossen waarin onverdeelde rechten bestaan ontvangt iedere medeŽigenaar, na aftrek van de opmetings- en exploitatiekosten, zijn deel van de opbrengst van de verkopen.
In dit geval komen de beheers- en bewakingskosten ten laste van alle medeŽigenaars in verhouding tot hun rechten.

Art. 60.
In geval van onverdeeldheid tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en andere eigenaars van openbaar bos en indien er geen bijzondere overeenkomst bestaat, waarin bepaald wordt dat een afhouding op de opbrengst van de verkopen bestemd moet worden voor het Fonds voor Preventie en Sanering inzake milieu en natuur en aangewend voor beheer en onderhoud van de bossen, dient voor elke verdeling een afhouding te geschieden voor het beheer en het onderhoud van de bossen onder voorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

Art. 61.
[De verkopen in de openbare bossen, andere dan de domeinbossen, geschieden door de zorg van de eigenaar, in aanwezigheid van het [Agentschap] en met inachtneming van artikel 54.]