Art. 55.

§ 1

Het hout bestemd voor de verkoop wordt openbaar verkocht.
Dag, uur en plaats worden tenminste veertien dagen tevoren aangekondigd [...] via publikatie in vakbladen en door andere gebruikelijke vormen van bekendmaking.
Elke verkoop die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet is nietig.

§ 2

De Vlaamse regering bepaalt bij besluit de voorwaarden waarin, in de hierna opgesomde gevallen, uitzonderlijk een verkoop uit de hand toegelaten is:
1.
voor de [loten] waarvoor geen voldoende aanbod werd verkregen bij twee openbare verkopingen, die georganiseerd werden volgens de in § 1 hiervoor voorgeschreven procedure;
2.
voor de windworp in de reeds toegewezen [kavel]; deze windworp wordt in de eerste plaats aangeboden aan de kopers van de [loten];
3.
voor de bomen die dringend geëxploiteerd moeten worden om sanitaire of veiligheidsredenen;
4.
voor het delicthout;
5.
voor de bosprodukten andere dan het hout;
6.
voor de [loten] van gering belang.
De prijzen van de verkoop uit de hand in de [domeinbossen] worden vastgesteld door de Vlaamse regering of haar afgevaardigde. [Voor de anderen openbare bossen worden deze prijzen vastgesteld door de eigenaar, op voorstel van het [Agentschap].]
[...]
[...]