Art. 56.
[De openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit de domeinbossen wordt georganiseerd en voorgezeten door het [Agentschap]. Op vraag van het openbaar bestuur of van een erkende bosgroep, overeenkomstig artikel 41ter, kan een afgevaardigde van het [Agentschap] als voorzitter optreden van de openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit bossen van deze openbare boseigenaars of van bosbeheerders die lid zijn van deze erkende bosgroep.
Op vraag van het [Agentschap] of van andere openbare boseigenaars, kan de medewerking van de erkende bosgroep ingeroepen worden voor de organisatie van de houtverkoping, wat het hout uit deze openbare bossen betreft.]
Alle in de loop van de openbare verkoping gerezen geschillen over de geldigheid van een op- of afbod of van de inschrijvingen, alsmede over de solvabiliteit van de kandidaat-koper en borgen worden onmiddellijk beslecht door de Voorzitter van de openbare verkoping.