Art. 75.
De kopers en hun borgen zijn vanaf de uitreiking van de kapvergunning tot de schouwing aansprakelijk voor de bomen die gekapt of beschadigd worden op minder dan honderd meter van de grenzen van de [kavel]. Zij betalen als teruggave een som die gelijk is aan tweemaal de waarde van die bomen en van de aangerichte schade.
Wanneer een koper geen mededeling doet aan [de aangewezen ambtenaar of de aangestelde] binnen acht dagen na de datum van kennisneming van het misdrijf, wordt dat als bedrog beschouwd.
De [aangewezen ambtenaar of aangestelde] [verleent in geen geval een machtiging voor deze feiten].