Afdeling IV.
Schouwing en controle


Art. 76.
Na de volledige kapping van de gemerkte bomen in een [kavel] en voor het begin van de ruiming van het hout, kan het [Agentschap] schouwing doen ter controle. Elke kap wordt door het [Agentschap] geschouwd binnen twee maanden te rekenen van de dag waarop de termijn voor de opruiming verstreken is.
[...]
Indien het [Agentschap] geen schouwing gedaan heeft binnen [deze twee maanden] na de betekening van de ingebrekestelling, is de koper bevrijd.

Art. 77.
Van de dag en het uur van de schouwing wordt aan de koper kennis gegeven bij een akte, die ten minste tien dagen tevoren aan de gekozen woonplaats betekend wordt.
Indien hij niet verschijnt en de [aangewezen ambtenaar] misdrijven vaststelt, wordt een tweede schouwing gehouden, waartoe hij wordt opgeroepen bij een akte, die hem tien dagen tevoren op zijn kosten betekend wordt aan de gekozen woonplaats en die dag en uur van de nieuwe schouwing vermeldt.
Indien hij niet verschijnt wordt het proces-verbaal van de tweede schouwing geacht op tegenspraak te zijn opgemaakt.
Indien er geen wetsovertreding vastgesteld wordt, ontslaat het [Agentschap] de koper ten aanzien van de exploitatie.
Wordt dit ontslag niet verleend binnen een maand na het proces-verbaal, dan is de koper van rechtswege bevrijd.

Art. 78.
De aannemers van de exploitatie dienen zich ten aanzien van de exploitatie, het werk en het opruimen van de kapping te gedragen naar hetgeen voor de kopers is voorgeschreven in de artikelen 62 tot en met 77.
In geval van misdrijven zijn zij met de koper hoofdelijk aansprakelijk.

Art. 79.
[Niemand kan zonder voorafgaande, schriftelijke erkenning beroepsmatig als koper of exploitant optreden in de openbare bossen.
De Vlaamse regering stelt de voorwaarden en de procedure van de erkenning [...] vast.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen van wie de zetel of de domicilie in het buitenland is gevestigd, ongeacht de nationaliteit en de verblijfplaats van het tewerkgestelde personeel.]