Art. 82.
De voorschriften van dit decreet heffen de ermede strijdige bepalingen van de gemeentelijke en provinciale verordeningen van rechtswege op.
De besluiten van de gemeenteraad en de provincieraad tot aanneming of wijziging van de gemeentelijke en provinciale verordeningen, voor zover zij betrekking hebben op aangelegenheden die in dit decreet of haar uitvoeringsbesluiten worden geregeld, worden aan het advies van het [Agentschap] en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering onderworpen.