Art. 90bis.

[§ 1

[Ontbossing is verboden tenzij mits het bekomen van [een omgevingsvergunning] in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening. [Een omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden] voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden verleend tenzij in de hierna vermelde gevallen:
ontbossing met het oog op [handelingen van algemeen belang zoals bepaald in [artikel 4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2,] van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening];
ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;
ontbossing of verkaveling in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;
ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling;
ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen [...][, op voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een beheerplan dat is goedgekeurd op grond van artikel 25, 43, § 1, 43, § 2, of 43, § 3, van dit decreet[, van artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu of opgenomen is in een natuurbeheerplan dat is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet].]
De [omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden] voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen wordt verleend na voorafgaand advies van het [Agentschap]. Het advies wordt verleend op verzoek van de vergunningverlenende overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht gunstig te zijn.
Voor andere ontbossingen of voor andere verkavelingen in geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, dan deze genoemd in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering, op individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning tot ontbossen of een [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden], de ontheffing toestaan van het verbod tot het verlenen van een [omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden] voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en na advies van het [Agentschap]. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regelen inzake de ontheffing van dit verbod.]
[Het is voor eenieder, met behoud van de toepassing van artikel 91, § 1 en § 2, van dit decreet, verboden om een onwettige ontbossing in stand te houden in ruimtelijk kwetsbare gebieden als vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.]

§ 2

Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal,
wordt door de houder van de [omgevingsvergunning voor ontbossing] compensatie gegeven voor de in § 1, [eerste lid, 1° tot en met 4°, of het derde lid] bedoelde ontbossing;
wordt door de houder van de [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden] compensatie gegeven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden] wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van [het decreet van 17 juli 2000 houdende wijziging van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990].

§ 3

Voor de in § 2, 2°, bedoelde verkaveling wordt compensatie gegeven voor de gezamenlijke oppervlakte, voorzover die bebost is, van de kavels en van de in de aanvraag vermelde of als last aan de verkavelaar opgelegde werken, met uitzondering van de oppervlakte van de in de aanvraag vermelde of als last aan de verkavelaar opgelegde groene ruimten. [Het behoud van deze als bos te behouden groene ruimten wordt door de vergunningverlenende instantie expliciet in de verkavelingsvoorschriften opgenomen.] De aanvrager van de [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden] kan zowel openbare als niet-openbare beboste groene ruimten aanduiden.
De verkaveling wordt vergund na voorafgaand advies van het [Agentschap], dat wordt verleend volgens de bepalingen van § 1, tweede lid.
[[De vergunning tot ontbossing] van een grond in een in § 2,2°, bedoelde verkaveling is niet onderworpen aan het in § 1, tweede lid, bedoelde advies en aan de compensatie. Bijkomende ontbossing van de in het eerste lid bedoelde groene ruimten kan enkel vergund worden na aanpassing van de verkavelingsvoorschriften via een verkavelingswijziging en na compensatie door de aanvrager van de verkavelingswijziging.]

§ 4

De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijzen:
in natura;
[door storting van een bosbehoudsbijdrage;]
door een combinatie van 1° en 2°.
[Voor ontbossingen groter dan drie hectare is steeds een volledige compensatie in natura vereist.]
[De integrale compensatie in natura betreft ten minste een gelijke oppervlakte. Voor bossen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, als vermeld in artikel 2, punt 65°, van het decreet Natuurbehoud, bedraagt de compensatie een drievoud van de ontboste oppervlakte. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels inzake de wijze en de omvang van de compensatie waarbij differentiatie mogelijk is, bepaalt de gebieden die in aanmerking komen voor compensatie in natura en stelt een lijst vast van bostypes die een bijdrage leveren aan de realisatie van de vermelde instandhoudingsdoelstellingen.]
[Gronden die via eenvoudige melding als vermeld in artikel 87, vijfde lid, worden gerooid na inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, komen niet in aanmerking voor compensatie in natura in de volgende gevallen:
gedurende 20 jaar na de melding indien de grond gelegen is in agrarisch gebied of een daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied;
tot aan de datum van inwerkingtreding van de bestemmingswijziging van de grond naar een bestemming die ressorteert onder de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” of tot aan de datum van inwerkingtreding van de aanduiding van de grond als “watergevoelig openruimtegebied” conform artikel 5.6.8, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
]

§ 5

De aanvrager van [de vergunning tot ontbossing] of van de in § 2, 2°, bedoelde [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden] stelt de compensatie voor overeenkomstig de eisen van het in § 4, [derde lid], bedoelde besluit en dient het voorstel in bij de vergunningverlenende overheid, die het ter goedkeuring voorlegt aan het [Agentschap].
Indien het voorstel niet voldoet aan de eisen van het in § 4, [derde lid], bedoelde besluit of wanneer het voorstel om bosbouwkundige redenen niet aanvaardbaar is, past het [Agentschap] het voorstel aan aan de eisen van dat besluit of, wanneer het een compensatie in natura betreft, aan de eisen van wat bosbouwkundig aanvaardbaar is.
[Het Agentschap stelt de aanvrager schriftelijk in kennis van de aanpassing, met vermelding van de redenen. Een kopie van deze kennisgeving wordt aan de vergunningverlenende overheid bezorgd. De aanvrager kan binnen de 14 dagen na ontvangst bezwaren tegen deze aanpassing of een alternatief compensatievoorstel aan het Agentschap overmaken. De [adviestermijn, vermeld in artikel 26 en 43 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,] wordt gedurende de periode vanaf de kennisgeving van de aanpassing voor maximaal 14 dagen opgeschort. Na ontvangst van de bezwaren of het alternatief compensatievoorstel of, indien de aanvrager niet reageert op de kennisgeving van de aanpassing, na 14 dagen vanaf deze kennisgeving, neemt het Agentschap een definitieve beslissing met betrekking tot het compensatievoorstel.]
Het goedgekeurde of aangepaste voorstel geldt als voorwaarde bij de in § 2, 1° of 2°, bedoelde vergunning.
De in § 2, 2°, bedoelde [omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden] laat slechts vervreemding van een kavel toe nadat volledige compensatie werd gegeven.

§ 6

De vergunningverlenende overheid bezorgt een afschrift van haar beslissing inzake de aanvraag tot de in § 2, 1° en 2°, bedoelde vergunning aan het [Agentschap].

§ 7

De in § 2 bedoelde compensatieplicht geldt niet voor gronden die spontaan bebost zijn na het in werking treden van dit decreet, voorzover deze spontane bebossing de leeftijd van tweeëntwintig jaar niet heeft bereikt.
Om sociale redenen worden uitzonderingen op de in § 2 bedoelde compensatieplicht toegestaan in functie van de woningbouw in zones met de bestemming woongebied in de ruime zin of in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemming woongebied. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaronder deze uitzonderingen wordt verleend.
[...]]]