Hoofdstuk X.
Slotbepalingen


Art. 113.
Wat het Vlaamse Gewest betreft, worden opgeheven:
1.
Titel I, de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 van Titel II, Titel III, Titel IV, Titel V, Titel VI, Titel VII, Titel VIII, Titel IX, Titel X, de artikelen 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 van Titel XII, de artikelen 177 tweede en derde lid, 178, 179 van Titel XIII van de wet van 19ádecember 1854 houdende het Boswetboek, gewijzigd bij de wetten van 30ájanuari 1924, 10áoktober 1967, 8áapril 1969 en 14ájuli 1976;
2.
de wet van 4ámei 1900 op de handel in scheuten van harsbomen;
3.
de wet van 28ádecember 1931 op de bescherming van aan particulieren toebehorende bossen en wouden;
4.
de wet van 8áapril 1969 houdende aanpassing van de Franse tekst en vaststelling van de Nederlandse tekst van het Boswetboek, gewijzigd bij de wet van 10ánovember 1972, wat betreft de artikelen in 1░ genoemd;
5.
Hoofdstuk III, afdeling 2 van de wet van 12ájuli 1973 op het natuurbehoud.

Art. 114.
Artikel 145 van titel XI van de wet van 19ádecember 1854 houdende het boswetboek wordt opgeheven.]

Art. 115.
De reglementaire bepalingen genomen ter uitvoering van de bij decreet van 18ámei 1999 opgeheven bepalingen van dit decreet blijven van kracht voorzover zij niet door de Vlaamse regering worden opgeheven, gewijzigd of aangevuld.]

Art. 116.
Onverminderd de bepalingen van het tweede lid van artikel 46 van dit decreet, blijven de reglementair goedgekeurde beheersplannen, goedgekeurd voor de inwerkingtreding van dit decreet, onverminderd rechtsgeldig voor de volle duur van de periode waarvoor zij zijn goedgekeurd.]

Art. 117.
De reglementaire bepalingen getroffen ter uitvoering van dit decreet blijven geldig zolang zij niet door de Vlaamse regering worden opgeheven, gewijzigd of aangevuld.]