Art. 114.
Artikel 145 van titel XI van de wet van 19 december 1854 houdende het boswetboek wordt opgeheven.]