Art. 115.
De reglementaire bepalingen genomen ter uitvoering van de bij decreet van 18 mei 1999 opgeheven bepalingen van dit decreet blijven van kracht voorzover zij niet door de Vlaamse regering worden opgeheven, gewijzigd of aangevuld.]