Art. 117.
De reglementaire bepalingen getroffen ter uitvoering van dit decreet blijven geldig zolang zij niet door de Vlaamse regering worden opgeheven, gewijzigd of aangevuld.]