Hoofdstuk II.
Jachttijden


Art. 4.
[De Vlaamse regering bepaalt [...], na advies van de MiNa-Raad, voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest, voor elke categorie, soort, type of geslacht van wild en voor elke jachtwijze de data van opening en van de sluiting van de jacht.]
[De Vlaamse Regering kan bepalen dat ten aanzien van bepaalde wildsoorten bijzondere jacht kan worden uitgeoefend in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is één of meerdere van de volgende gevallen:
ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik;
ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
voor de veiligheid van het luchtverkeer.
Ten aanzien van de vogelsoorten vermeld in artikel 3 bestaat de mogelijkheid voor het uitoefenen van bijzondere jacht niet voor het geval vermeld in punt 2° van het tweede lid.
Bijzondere jacht als vermeld in het tweede lid kan worden uitgeoefend als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het uitoefenen van bijzondere jacht als vermeld in het tweede lid.]

Art. 5.
De Vlaamse Regering kan het jagen op de door haar aan te duiden wildsoorten per beheerseenheid zoals bedoeld in artikel 12 of per jachtterrein, afhankelijk stellen van het bezit van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan. Voor het jagen op grof wild is een afschotplan verplicht.
Zij bepaalt de inhoud, de vorm en de voorwaarden van toekenning of weigering van het afschotplan, evenals de maatregelen vereist voor het toezicht op de naleving van het goedgekeurde afschotplan.
[...]

Art. 6.
Het is verboden [...] te jagen tussen de officiële zonsondergang en de officiële zonsopgang.
De Vlaamse Regering kan echter het schieten van wild in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan van één uur voor de officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang. [De Vlaamse Regering kan het uitoefenen van bijzondere jacht in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan vanaf de officiële zonsondergang tot de officiële zonsopgang of gedurende een deel van die periode.]
De Vlaamse Regering kan evenwel in het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest de jacht op door haar bepaalde [waterwildsoorten] één uur na de officiële zonsondergang en één uur voor de officiële zonsopgang toestaan buiten de gebieden, die op grond van de internationale verdragen vermeld in artikel 36 van dit decreet en van de krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten, werden aangewezen.