Art. 24.
De vergoeding van de belangrijke wildschade [...] wordt vastgesteld volgens de gewone rechtsregels.
Onder wildschade wordt verstaan: de volledige schade veroorzaakt door de dieren die behoren tot de in artikel 3 bedoelde soorten.
Op verzoek van eigenaars van gronden waarvan de aaneengesloten oppervlakte kleiner is dan veertig hectare, kan de houder van het jachtrecht van het aangrenzende jachtterrein bij afwezigheid van een minnelijke regeling, verplicht worden het jachtrecht op eerstvernoemde gronden te verwerven, zulks nadat de Vlaamse Regering en de door haar aangestelde ambtenaar of de beheerder van de wildbeheerseenheid deze verwerving opportuun oordeelt in het kader van de doelstellingen van dit decreet en de voorwaarden heeft vastgesteld.
Beperking toepassing
Artikel 24 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (Arbitragehof nr. 44/2007, 21 maart 2007 (prejudiciėle vraag) (B.S., 25 mei 2007 (tweede uitg.))).