Art. 25.

[§ 1

De belangrijke wildschade wordt, in die mate dat de schade redelijkerwijze niet kon worden voorkomen, vergoed door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur in elk van de volgende gevallen:
indien de schade veroorzaakt is door wild waarop de jacht het gehele voorbije jaar niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd toegelaten, telkens op de percelen waar de schade geleden is;
indien de schade veroorzaakt is door wild afkomstig uit een bos- of natuurreservaat of [een door de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging om natuurbehoudsredenen beheerd gebied], waarin de jacht op dat wild het gehele voorbije jaar niet geopend was en ook de bestrijding van dat wild niet werd toegelaten

§ 2

Om aanspraak te kunnen maken op de in § 1 bedoelde vergoeding, dient de schadelijder tijdig een. aanvraag in bij een door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos.
De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend en welke gegevens hij moet bevatten.

§ 3

De in § 2 bedoelde ambtenaar neemt een beslissing over de aanvraag na een plaatsbezoek en het inwinnen van advies bij één of meerdere door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren. Indien en in die mate dat de voorwaarden van § 1 zijn vervuld en op voorwaarde dat de aanvraag tijdig werd ingediend, stelt deze beslissing het bedrag vast van de schade die op grond van § 1 recht geeft op vergoeding.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor het onderzoek van de aanvraag en kan bepalen hoe de schade geschat moet worden. Zij bepaalt de wijze waarop en de personen aan wie de beslissing moet worden meegedeeld en welke vermeldingen de beslissing minstens moet bevatten.

§ 4

Tegen de in § 3 bedoelde beslissing kan de aanvrager beroep indienen bij de minister.
De Vlaamse Regering regelt de nadere regelen voor het beroep.

§ 5

De in § 3 bedoelde beslissing die een bedrag heeft vastgesteld van de schade die op grond van § 1 recht geeft op vergoeding, en waartegen geen of niet tijdig een beroep werd ingediend, vormt de titel voor vergoeding door het Fonds.
Bij het tijdig indienen van beroep, vormt de ministeriële beslissing, voor zover zij een bedrag heeft vastgesteld van de schade die op grond van § 1 recht geeft op vergoeding, de titel voor vergoeding door het Fonds.

§ 6

De Vlaamse Regering voorziet, wat betreft de in § 3 bedoelde beslissing waartegen geen of niet tijdig beroep is ingediend, in een herzieningsprocedure, ter verbetering van materiële vergissingen in die beslissing, en ter vernietiging van die beslissing indien er bedrog werd gepleegd of de beslissing genomen werd op basis van valse of klaarblijkelijk onjuiste stukken of verklaringen. In het geval van vernietiging wordt bij dezelfde beslissing opnieuw uitspraak gedaan over de grond van de zaak.
De beslissing inzake vernietiging of verbetering is vatbaar voor hetzelfde beroep als de vernietigde of verbeterde beslissing en vormt de titel voor vergoeding door het Fonds of geeft aanleiding tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen sommen, zodra zij niet meer vatbaar is voor dat beroep of na de beëindiging van het beroep.]