Art. 28.
Het vervoer van het in artikel 26, eerste lid, bedoelde levend wild en van de in artikel 35, bedoelde eieren, kan in gesloten jachttijd door de Vlaamse Regering worden toegestaan onder de voorwaarden die zij voorschrijft.