Art. 33.
[De Vlaamse Regering kan afwijken van de bepalingen van dit decreet onder de door haar bepaalde voorwaarden en toezicht, en dit om een of meer van de volgende redenen:
1░
in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2░
in het kader van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale en economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;
3░
in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
4░
ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
5░
voor doeleinden in verband met onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie, alsook voor de daartoe benodigde kweek;
6░
om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt en vastgesteld aantal van bepaalde specimens te vangen of in bezit te hebben;
7░
[ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren of aan andere goederen in eigendom of gebruik.]
[Ten aanzien van de vogelsoorten, vermeld in artikelá3, zijn de volgende mogelijkheden tot afwijking niet van toepassing:
1░
de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, 2░;
2░
de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, 7░, voor wat betreft de voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen dan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.
]
Afwijkingen op grond van dit artikel kunnen alleen maar toegestaan worden als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
1░
er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
2░
de afwijking mag geen afbreuk doen aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, op lokaal niveau of op Vlaams niveau.]