Art. 41.
De jachtwet van 28 februari 1882 wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, als volgt gewijzigd:
1.
de artikelen 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis eerste lid, 7ter, 8 eerste, tweede en derde lid, 9, 9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 eerste lid, 23, 30bis, 31 eerste lid, en 31bis worden opgeheven;
2.
in het eerste lid van artikel 20 worden de woorden “artikel 4, eerste lid.” vervangen door de woorden “artikel 7, eerste lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991”;
3.
in het tweede lid van artikel 22 worden de woorden “in de gevallen van 1” gelezen als “in de gevallen van 1, zoals vermeld in artikel 32 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991”;
4.
in het eerste lid van artikel 24 worden de woorden “boswachters, kantonniers, stationchefs” vervangen door de woorden “ambtenaren en boswachters van het Bosbeheer, ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Regering bevoegd voor het natuurbehoud”;
5.
in het tweede lid van artikel 24 worden de woorden “artikel 8, eerste en derde lid, en in artikel 10, eerste lid” vervangen door de woorden “artikel 19, eerste en derde lid en in artikel 26, eerste lid van het Jachtdecreet van 24 juli 1991”;
6.
in het eerste lid van artikel 26 worden de woorden “artikelen 4 en 5” gelezen als “artikelen 7 en 10 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991”; in het tweede lid van artikel 26 worden de woorden “artikel 4” gelezen als “artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991”;
7.
in artikel 31 worden in het tweede lid de woorden “vorig lid” gelezen als “artikel 34 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991” en worden na het woord “geldboete” de woorden “van vijf frank tot vijfentwintig frank” vervangen door de woorden “van vijftig frank tot honderd frank” en worden in het derde lid na het woord gevangenisstraf de woorden “van drie dagen tot zeven dagen” vervangen door de woorden “van acht dagen tot een maand”;
8.
in artikel 31ter worden de woorden “artikel 31bis” gelezen als de woorden “artikel 36 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991” en worden tussen de woorden “vervolgd” en “overeenkomstig” de woorden “en gestraft” weggelaten.