Art. 46.
Artikel 4 van het decreet van 23 januari 199 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer wordt aangevuld met de volgende bepaling:
(...)