Art. 48.
Elk beding strijdig met een bepaling van dit decreet is nietig.