VLAREM I + bijlage(n)
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Hoofdstuk I.
Definities

[...]


Artikel 1. [...]

Hoofdstuk II.
De melding

[...]


Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Hoofdstuk III.
De vergunningsaanvraag

[...]


Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Hoofdstuk IIIbis.
Verandering van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

[...]


Art. 6bis. [...]

Art. 6ter. [...]

Art. 6quater. [...]

Hoofdstuk IV.
Preventie van zware ongevallen

[...]


Art. 6quinquies. [...]

Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Hoofdstuk V.
Het openbaar onderzoek

[...]


Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 19bis. [...]

Art. 19ter. [...]

Hoofdstuk VI.
De adviezen

[...]


Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Hoofdstuk VII.
De milieuvergunningscommissies

[...]


Afdeling I.
De provinciale milieuvergunningscommissies

[...]


Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Afdeling II.
De gewestelijke milieuvergunningscommissie

[...]


Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Hoofdstuk VIII.
Beslissing over de vergunningsaanvraag

[...]


Art. 30. [...]

Art. 30bis. [...]

Art. 30ter. [...]

Hoofdstuk IX.
Bekendmaking en toegang tot milieu-informatie

[...]


Art. 31. [...]

Art. 31bis. [...]

Art. 31ter. [...]

Art. 32. [...]

Art. 32bis. [...]

Art. 33. [...]

Art. 33bis. [...]

Hoofdstuk X.
Procedures voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen

[...]


Afdeling I.
Milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, ß 1, 1į


Art. 34. [...]

Afdeling II.
Milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, ß 1, 1į

[...]


Art. 35. [...]

Afdeling III.
Milieuvergunningsaanvragen bedoeld in artikel 6, ß 1, 2į

[...]


Art. 36. [...]

Afdeling IV.
Bijzondere bepalingen

[...]


Art. 37. [...]

Art. 37bis. [...]

Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 41bis. [...]

Art. 41ter. [...]

Art. 41quater. [...]

Art. 42. [...]

Hoofdstuk XI.
Exploitatievoorwaarden en verplichtingen van de exploitant

[...]


Art. 43. [...]

Art. 43bis. [...]

Art. 43ter. [...]

Art. 43quater. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Hoofdstuk XII.
Verval, schorsing en opheffing van de vergunning

[...]


Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Hoofdstuk XIII.
Beroepen

[...]


Afdeling I.
Beroepen tegen in eerste aanleg door het college van burgemeester en schepenen genomen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen en gedane aktenamen van mededelingen kleine veranderingen

[...]


Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Afdeling II.
Beroepen tegen in eerste aanleg door de bestendige deputatie van de provincie getroffen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen en gedane aktenamen van mededelingen kleine veranderingen

[...]


Art. 51. [...]

Art. 52. [...]

Afdeling III.
Bijzondere bepalingen

[...]


Art. 53. [...]

Art. 53bis. [...]

Art. 54. [...]

Art. 55. [...]

Hoofdstuk XIV.
Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen : uniek gemeentelijk loket en koppeling.

[...]


Art. 55bis. [...]

Art. 55ter. [...]

Art. 55quater. [...]

Art. 55quinquies. [...]

Art. 55sexies. [...]

Art. 55septies. [...]

Art. 55octies. [...]

Art. 55nonies. [...]

Art. 55decies. [...]

Art. 56. [...]

Art. 57. [...]

Hoofdstuk XIV bis.
Kennisgevings- en toelatingsprocedure voor het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen

[...]


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 57bis. [...]

Art. 57ter. [...]

Art. 57quater. [...]

Afdeling II.
Aanvullende bepalingen per risiconiveau

[...]


Art. 57quinquies. [...]

Art. 57sexies. [...]

Art. 57septies. [...]

Afdeling III.
Algemene beginselen en inperkings- en andere beschermingsmaatregelen

[...]


Art. 57octies. [...]

Afdeling IV.
Bijlagen

[...]


Art. 57nonies. [...]

Hoofdstuk XIVter.
Gebruik van elektronische middelen voor gegevensuitwisseling

[...]


Art. 57decies. [...]

Art. 57undecies. [...]

Art. 57 duodecies. [...]

Art. 57tres decies. [...]

Art. 57quater decies. [...]

Art. 57quinquies decies. [...]

Art. 57sexies decies. [...]

Art. 57septies decies. [...]

Hoofdstuk XV.
Toezicht


Art. 58. [...]

Art. 59. [...]

Art. 60. [...]

Art. 61. [...]

Art. 62. [...]

Art. 63. [...]

Hoofdstuk XVI.
Dwangmaatregelen


Art. 64. [...]

Art. 65. [...]

Art. 66. [...]

Art. 67. [...]

Art. 68. [...]

Art. 69. [...]

Hoofdstuk XVII.
Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 70. [...]

Art. 71. [...]

Art. 72. [...]

Art. 73. [...]

Art. 74. [...]

Art. 75. [...]

Art. 76. [...]

Art. 77. [...]

Art. 78. [...]

Art. 79. [...]

Art. 80. [...]

Art. 81. [...]

Art. 82. [...]

Bijlage 1. Lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen

Rubriek1. AARDOLIE OF AARDOLIEPRODUCTEN

[...]

Rubriek1.1. Raffinage, distillatie, kraken, vergassen

[...]

Rubriek1.2. Opslagplaats voor aardpek, teer, asfalt, pek > 5.000 kg

[...]

Rubriek1.3. CommerciŽle winning van aardolie

[...]

Rubriek1.4. Opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten

[...]

Rubriek1.5. Winning vloeibare koolwaterstoffen

[...]

Rubriek2. AFVALSTOFFEN

[...]

Rubriek2.1. Opslag en overslag van afvalstoffen

[...]

Rubriek2.2. Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen

[...]

Rubriek2.3. Opslag en verwijdering van afvalstoffen

[...]

Rubriek2.4. Afvalbeheer in het kader van industriŽle emissies

[...]

Rubriek3. AFVALWATER EN KOELWATER

[...]

Rubriek3.1. Lozen van bedrijfsafvalwater niet in rubriek 3.4 of 3.6 begrepen

[...]

Rubriek3.2. Lozen van huishoudelijk afvalwater niet in rubriek 3.3 en 3.6 begrepen

[...]

Rubriek3.3. Lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in openbare riolen

[...]

Rubriek3.4. Lozen van bedrijfsafvalwater

[...]

Rubriek3.5. Lozen van koelwater

[...]

Rubriek3.6. Afvalwaterzuiveringsinstallaties

[...]

Rubriek4. BEDEKKINGSMIDDELEN (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt- en beitsmiddelen, oppervlaktebehandeling)

[...]

Rubriek4.1. Productie

[...]

Rubriek4.2. Aanbrengen door indompeling

[...]

Rubriek4.3. Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen

[...]

Rubriek4.4. Thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25m≥

[...]

Rubriek4.5. Opslagplaatsen van meer dan 10 ton

[...]

Rubriek4.6. Installaties voor oppervlaktebehandeling

[...]

Rubriek5. Pesticiden (biociden en gewasbeschermingsmiddelen)

[...]

Rubriek5.1. Bereiden of formuleren van pesticiden

[...]

Rubriek5.2. Verpakken

[...]

Rubriek5.3. Opslagplaats

[...]

Rubriek5.4. Productie van pesticiden

[...]

Rubriek5.5. Fabricage van pesticiden

[...]

Rubriek5.6. Schoonmaken van apparatuur

[...]

BIOTECHNOLOGIE : zie rubriek 51

[...]

Rubriek6. Brandstoffen en brandbare vloeistoffen

[...]

Rubriek6.1. Mechanisch behandelen en verwerken

[...]

Rubriek6.2. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek6.3. Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen met een oppervlakte van 25 ha of meer

[...]

Rubriek6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen

[...]

Rubriek6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen

[...]

Rubriek7. CHEMICALIňN (zie ook rubrieken 17 en 20.4)

[...]

Rubriek7.1. Niet elders ingedeelde inrichtingen

[...]

Rubriek7.2. GeÔntegreerde chemische installaties

[...]

Rubriek7.3. Kraken of vergassen van nafta, gasolie, LPG, niet elders ingedeeld

[...]

Rubriek7.4. Inrichtingen voor het bereiden van producten

[...]

Rubriek7.5. Productie van chloor

[...]

Rubriek7.6. Productie van organische en anorganische peroxyden

[...]

Rubriek7.7. Productie van chloorwaterstoffen en derivaten, alsmede polymeren ervan

[...]

Rubriek7.8. Productie van natriumpentachloorfenolaat door elektrolyse van hexachloorbenzeen

[...]

Rubriek7.9. Productie van soda als eindproduct of CaCl2 en NaCl als bijproduct

[...]

Rubriek7.10. Productie van methylcellulose

[...]

Rubriek7.11. Fabricage van producten door chemische of biologische omzetting

[...]

Rubriek7.12. Chemische industrie

[...]

Rubriek7.13. Productie

[...]

Rubriek7.14. Productie van roet

[...]

Rubriek8. DIAMANT (BEWERKING VAN)

[...]

Rubriek9. DIEREN

[...]

Rubriek9.1. Bijen

[...]

Rubriek9.2. Diergaarden e.d.

[...]

Rubriek9.3. Gevogelte

[...]

Rubriek9.4. Zoogdieren, andere dan vermeld onder de rubrieken 9.2.2į, a) en e), 9.6., 9.7., 9.8. en 9.9.

[...]

Rubriek9.5. Gemengde inrichting

[...]

Rubriek9.6. Kleine herkauwers

[...]

Rubriek9.7. [...] kleine zoogdieren

[...]

Rubriek9.8. Pelsdieren, andere dan deze vermeld onder rubrieken 9.2.2.2į, a) en e)

[...]

Rubriek9.9. Honden

[...]

Rubriek9.10. Intensieve aquacultuur

[...]

Rubriek10. DRANKEN

[...]

Rubriek10.1. Mouterijen, brouwerijen, bottelarijen, frisdranken, alcoholische dranken

[...]

Rubriek10.2. Spiritus- en gistfabrieken

[...]

Rubriek10.3. Volgende bierbrouwerijen en mouterijen

[...]

Rubriek11. DRUKKERIJEN EN GRAFISCHE INDUSTRIE (drukken op papier, weefsel, metaal, kunststoffen, enz., fotografische bewerkingen, boekbinden)

[...]

Rubriek11.1. Drukken

[...]

Rubriek11.2. Zetten, voorbereidingen en afwerkingen

[...]

Rubriek11.3. Reproductie en duplicering van audiovisuele communicatie

[...]

Rubriek12. ELEKTRICITEIT

[...]

Rubriek12.1. Elektriciteitsproductie

[...]

Rubriek12.2. Transformatoren

[...]

Rubriek12.3. Accumulatoren

[...]

Rubriek12.4. Vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen

[...]

Rubriek13. FARMACEUTISCHE STOFFEN

[...]

Rubriek13.1. Industrieel bereiden of formuleren

[...]

Rubriek13.2. Conditioneren en verpakken

[...]

Rubriek13.3. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek14. FOTOGRAFISCHE PRODUCTEN (lichtgevoelige films, platen, papier, enz.)

[...]

Rubriek15. GARAGES, PARKEERPLAATSEN EN HERSTELLINGSWERKPLAATSEN VOOR MOTORVOERTUIGEN.

[...]

Rubriek15.1. Stallen van voertuigen

[...]

Rubriek15.2. Werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen

[...]

Rubriek15.3. Werkplaatsen met meer dan 10 schouwputten of hefbruggen gelegen in industriegebied, of meer dan 4 schouwputten of hefbruggen gelegen in ander gebied

[...]

Rubriek15.4. Wassen van voertuigen en aanhangwagens

[...]

Rubriek15.5. Standaardgarages en -carrosseriebedrijven

[...]

Rubriek15.6. Al dan niet overdekt stallen van geaccidenteerde voertuigen

[...]

Rubriek16. Behandelen van gassen

[...]

Rubriek16.1. Productie of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd

[...]

Rubriek16.2. Niet-huishoudelijk scheiden langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd

[...]

Rubriek16.3. Fysisch behandelen (samenpersen-ontspannen)

[...]

Rubriek16.4. Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiŽnten en bevoorrading van motorvoertuigen

[...]

Rubriek16.5. Ontspanningsstations, maximum debiet meer dan 20.000 m≥/uur

[...]

Rubriek16.6. Gasautoklaven

[...]

Rubriek16.7. Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiŽnten

[...]

Rubriek16.8. Opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs

[...]

Rubriek16.9. Aardgas

[...]

Rubriek16.10. Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen

[...]

Rubriek16.11. Ondergrondse opslag van koolstofdioxide

[...]

Rubriek16.12. Installaties voor afvangen van koolstofdioxide

[...]

Rubriek17. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

[...]

Rubriek17.1. Opslagplaatsen voor aerosolen en gassen

[...]

Rubriek17.2. Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

[...]

Rubriek17.3. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzon≠de≠ring van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en ru≠briek 48.

[...]

Rubriek17.4. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

[...]

Rubriek18. ONTGINNINGEN

[...]

Rubriek18.1. Groeven en graverijen

[...]

Rubriek18.2. Turfwinning

[...]

Rubriek18.3. Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem

[...]

Rubriek18.4. Oppervlakte-installaties voor de winning van ertsen, bitumineuze schisten en koolwaterstoffen

[...]

Rubriek18.5. Dagbouw in de minerale industrie en steenwinning bij een effectief productieareaal van 25 ha of meer

[...]

Rubriek18.6. Ondergrondse winning van vaste koolwaterstoffen, ondergrondse mijnbouw en aanverwanten

[...]

Rubriek18.7. Afgraving van steenkoolterrils

[...]

GRONDWATER:zie rubriek 53 [...]
Rubriek19. HOUT

[...]

Rubriek19.1. Fineer, triplex, houtvezel en spaanderplaatfabrieken, ander dan 19.2.

[...]

Rubriek19.2. Vervaardiging van houtvezelplaten, vervaardigd volgens nat procťdť

[...]

Rubriek19.3. Vervaardigen of mechanisch behandelen van producten uit hout, riet of stro

[...]

Rubriek19.4. Chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten

[...]

Rubriek19.5. Droogovens

[...]

Rubriek19.6. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek19.7. Houtvezelplaat- spaanderplaat-, duplex-, triplex- en multiplexfabrieken met een productiecapaciteit van 200 ton en meer

[...]

Rubriek19.8. Standaardhoutbewerkingsbedrijven

[...]

Rubriek19.9. IndustriŽle fabricage OSB, spaanplaat en vezelplaat

[...]

Rubriek20. INDUSTRIňLE INRICHTINGEN DIE BEHOREN TOT BIJZONDERE CATEGORIEňN

[...]

Rubriek20.1. Energie-industrie

[...]

Rubriek20.2. Productie en omzetting van metalen

[...]

Rubriek20.3. IndustrieŽn op het gebied van niet-metaalachtige minerale producten

[...]

Rubriek20.4. Chemische industrie (zie ook rubriek 7)

[...]

Rubriek20.5. Diverse industrieŽn: chemische fabricage van papierpap

[...]

Rubriek21. KLEURSTOFFEN EN PIGMENTEN

[...]

Rubriek21.1. Vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen en pigmenten

[...]

Rubriek21.2. Vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten

[...]

Rubriek21.3. Opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten

[...]

KOELINSTALLATIES:zie rubriek 16.3 [...]
Rubriek22. KOSMETISCHE STOFFEN (parfums, crŤmes, poeders en analoge producten)

[...]

Rubriek22.1. Bereiden of conditioneren

[...]

Rubriek22.2. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek23. KUNSTSTOFFEN (macromoleculaire synthetische stoffen)

[...]

Rubriek23.1. Industrieel vervaardigen

[...]

Rubriek23.2. Behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen

[...]

Rubriek23.3. Opslag van kunststoffen en voorwerpen uit kunststof

[...]

Rubriek23.4. Oppervlaktebehandeling van kunststoffen met een elektrolytisch of chemisch procťdť

[...]

Rubriek24. Laboratoria (al dan niet geÔntegreerd in een elders ingedeelde inrichting)

[...]

Rubriek24.1. Laboratoria met een uitsluitend didactisch doel

[...]

Rubriek24.2. GeÔntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen

[...]

Rubriek24.3. Laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

[...]

Rubriek24.4. Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

[...]

Rubriek25. LEDER (huiden, leder, pelsen, haren, veren, dons)

[...]

Rubriek25.1. Leer- en witlooierijen

[...]

Rubriek25.2. Andere inrichtingen voor het behandelen, vilthoed- en textielhaarfabrieken

[...]

Rubriek25.3. Opslagplaatsen voor niet-gelooide huiden

[...]

Rubriek25.4. Opslagplaatsen voor niet-behandelde haren, veren of dons

[...]

Rubriek25.5. Mechanisch vervaardigen van artikelen uit leder

[...]

Rubriek26. LIJMEN EN NIET VOOR CONSUMPTIE BESTEMDE GELATINE

[...]

Rubriek26.1. Bereiden van lijmen

[...]

Rubriek26.2. Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine

[...]

Rubriek26.3. Productie van gelatine en osseÔne

[...]

Rubriek27. LUCIFERS, TOORTSEN EN ANALOGE PRODUCTEN

[...]

Rubriek27.1. Vervaardigen

[...]

Rubriek27.2. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek28. MEST OF MESTSTOFFEN

[...]

Rubriek28.1. Kunstmest

[...]

Rubriek28.2. Opslagplaats van dierlijke mest

[...]

Rubriek28.3. Mestbewerking of -verwerking

[...]

Rubriek29. METALEN (zie ook rubriek 20.2)

[...]

Rubriek29.1. Ertsen

[...]

Rubriek29.2. De verwerking van ferro-metalen

[...]

Rubriek29.3. Non-ferrometalen

[...]

Rubriek29.4. Metaalgieterijen en metaalpoeders

[...]

Rubriek29.5. Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van)

[...]

Rubriek30. MINERALE INDUSTRIE (niet-metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3

[...]

Rubriek30.1. Mechanisch behandelen van minerale producten

[...]

Rubriek30.2. Productie

[...]

Rubriek30.3. Mortel- en betonmortelcentrales

[...]

Rubriek30.4. Asfaltbetoncentrales

[...]

Rubriek30.5. Verwerken van vrij asbest

[...]

Rubriek30.6. Mechanisch bewerken van voorwerpen die asbest bevatten

[...]

Rubriek30.7. Bewerken van marmer, natuur- of kunststeen

[...]

Rubriek30.8. Vervaardigen en behandelen van voorwerpen uit glas

[...]

Rubriek30.9. Steenbakkerijen

[...]

Rubriek30.10. Opslag en overslag van ertsen en andere minerale producten

[...]

Rubriek31. MOTOREN MET INWENDIGE VERBRANDING (stationaire motoren en gasturbines)

[...]

Rubriek31.1. Stationaire motoren en gasturbines

[...]

Rubriek31.2. Testbanken voor motoren, turbines of reactoren

[...]

Rubriek31.3. Testbanken voor motoren, turbines of reactoren als motoren

[...]

Rubriek32. ONTSPANNINGSINRICHTINGEN EN SCHIETSTANDEN

[...]

Rubriek32.1. Inrichtingen met muziekactiviteiten

[...]

Rubriek32.2. Andere schouwspelzalen dan de schouwspelzalen, vermeld in rubriek 32.1.2į

[...]

Rubriek32.3. Geautomatiseerde kegelbanen

[...]

Rubriek32.4. Rijscholen, ruiter-, draf- en rensport

[...]

Rubriek32.5. Lunaparken

[...]

Rubriek32.6. Modelvliegtuigen

[...]

Rubriek32.7. Schietstanden

[...]

Rubriek32.8. Baden en waterrecreatie

[...]

Rubriek32.9. Omlopen voor motorvoertuigen

[...]

Rubriek33. PAPIER (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen)

[...]

Rubriek33.1. Fabricage van papierpulp

[...]

Rubriek33.2. Papier- en kartonfabrieken

[...]

Rubriek33.3. Behandelen of vervaardigen van voorwerpen

[...]

Rubriek33.4. Opslagplaatsen, meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht

[...]

Rubriek34. REINIGINGSMIDDELEN (zepen, detergenten of soortgelijke producten) EN POETSMIDDELEN

[...]

Rubriek34.1. Zeepziederijen en vervaardiging van grondstoffen

[...]

Rubriek34.2. Bereiden en verpakken

[...]

Rubriek34.3. Opslagplaatsen, meer dan 10 ton

[...]

Rubriek35. ROUWKAMERS

[...]

Rubriek36. RUBBER (RUBBER EN ANDERE ELASTOMEREN)

[...]

Rubriek36.1. Vervaardigen van synthetisch rubber

[...]

Rubriek36.2. Bandenfabrieken

[...]

Rubriek36.3. Vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren

[...]

Rubriek36.4. Opslagplaatsen, meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht

[...]

SLOPERIJEN:zie rubriek 2.2.2 [...]
Rubriek37. SLOPERIJEN

[...]

Rubriek37.1. Scheepssloperijen

[...]

Rubriek38. SPRINGSTOFFEN

[...]

Rubriek38.1. Bereiding, behandeling of verwerking

[...]

Rubriek38.2. Laden van jachtpatronen

[...]

Rubriek38.3. Opslagplaatsen

[...]

STOOKINSTALLATIES:zie rubriek 43 [...]
Rubriek39. STOOMTOESTELLEN EN WARM WATERTOESTELLEN (VASTGEPLAATSTE)

[...]

Rubriek39.1. Stoomgeneratoren

[...]

Rubriek39.2. Stoomvaten

[...]

Rubriek39.3. Lagedruk stoomgeneratoren, 300 l of meer

[...]

Rubriek39.4. Warmtewisselaars

[...]

Rubriek39.5. Overige stoomtoestellen en stoommachines

[...]

Rubriek39.6. Productie van warm water

[...]

Rubriek39.7. Transport van stoom of warm water

[...]

Rubriek40. TABAK

[...]

Rubriek40.1. Behandelen van tabak of vervaardigen van tabakswaren

[...]

Rubriek40.2. Opslagplaatsen

[...]

Rubriek41. TEXTIEL (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten)

[...]

Rubriek41.1. Mechanisch behandelen van textiel

[...]

Rubriek41.2. Weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren

[...]

Rubriek41.3. Wolontvettingsfabrieken, wolwasserijen, kammen en carboniseren

[...]

Rubriek41.4. Chemisch reinigen en behandelen, textielveredeling

[...]

Rubriek41.5. Opslagplaats, meer dan 10 ton

[...]

Rubriek41.6. Vervaardigen van tapijten

[...]

Rubriek41.7. Aanbrengen van een kunststofonderlaag bij tapijten

[...]

Rubriek41.8. Roten van vlas, hennep en vezelstoffen

[...]

Rubriek41.9. Productie van viscose voor vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen, enz.

[...]

Rubriek41.10. Voorbehandeling of verven van vezels of textiel

[...]

Rubriek41.11. Produceren en bewerken van celstof

[...]

THERMISCHE CENTRALES:zie rubriek 43 [...]
Rubriek42. TRANSPORTMIDDELENFABRIEKEN

[...]

Rubriek42.1. Vervaardigen en assembleren

[...]

Rubriek42.2. Scheepswerven

[...]

Rubriek42.3. Bouw en reparatie van luchtvaartuigen

[...]

Rubriek42.4. Vervaardigen en assembleren van rijwielen en motorrijwielen

[...]

Rubriek42.5. Spoorwegmaterieelfabrieken

[...]

Rubriek43. STOOKINSTALLATIES

[...]

Rubriek43.1. Stookinstallaties met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines

[...]

Rubriek43.2. [...]

[...]

Rubriek43.3. Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines

[...]

Rubriek43.4. Verbrandingsinstallaties van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW

[...]

Rubriek44. VETTEN, WASSEN, OLIEN, PARAFFINE, GLYCERINE, STEARINE, HARSEN EN ANDERE NIET VOOR VOEDING BESTEMDE SOORTGELIJKE PRODUCTEN (zie ook rubriek 2.1.1)

[...]

Rubriek44.1. Vetsmelterijen

[...]

Rubriek44.2. Plantaardige of dierlijke oliŽn of vetten, niet in 44.1

[...]

Rubriek44.3. Opslagplaatsen, meer dan 10 ton

[...]

Rubriek45. VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten)

[...]

Rubriek45.1. Slachthuizen

[...]

Rubriek45.2. Smelterijen van voedingsvetten

[...]

Rubriek45.3. Bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong

[...]

Rubriek45.4. Behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong

[...]

Rubriek45.5. Visverwerking

[...]

Rubriek45.6. Bewerken en verwerken van zuivelproducten

[...]

Rubriek45.7. Zetmeel en zetmeelderivatenfabrieken

[...]

Rubriek45.8. Bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen, suiker of cacao

[...]

Rubriek45.9. Vervaardigen en raffineren van suiker en bietenrasperijen

[...]

Rubriek45.10. Specerijen en voedingsextracten

[...]

Rubriek45.11. Branderijen voor koffie of cichorei

[...]

Rubriek45.12. Bereiden van confituren, suikerwaren, siropen, jam of gelei

[...]

Rubriek45.13. Groenten, vruchten, granen en zaden

[...]

Rubriek45.14. Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders

[...]

Rubriek45.15. Azijn

[...]

Rubriek45.16. Fabricage van levensmiddelen of voeder

[...]

Rubriek45.17. Inrichtingen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie

[...]

Rubriek45.18. Dierlijke bijproducten

[...]

Rubriek46. WASSERIJEN

[...]

Rubriek47. WINKELS VOOR KLEIN- EN/OF GROOTHANDEL

[...]

Rubriek48. ZEEHAVENGEBIEDEN EN HAVENS

[...]

Rubriek48.1. Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden

[...]

Rubriek48.2. Zeehandelshaven en pieren

[...]

Rubriek48.3. Havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens

[...]

Rubriek49. VERZORGINGSINSTELLINGEN

[...]

Rubriek49.1. Poliklinieken en Rust- en verzorgingstehuizen

[...]

Rubriek49.2. Ziekenhuizen

[...]

Rubriek49.3. Andere poliklinieken, rust- en verzorgingstehuizen en/of ziekenhuizen

[...]

Rubriek50. ZOUT (strooizout)

[...]

Rubriek51. GENETISCH GEMODIFICEERDE EN/OF PATHOGENE ORGANISMEN

[...]

Rubriek51.1. Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

[...]

Rubriek51.2. Pathogene organismen

[...]

Rubriek52. LOZINGEN IN GRONDWATER

[...]

Rubriek52.1. Binnen de waterwingebieden en beschermingszones

[...]

Rubriek52.2. Buiten de waterwingebieden en beschermingszones

[...]

Rubriek53. WINNING VAN GRONDWATER

[...]

Rubriek53.1. Grondwaterwinningsputten of proefpompingen

[...]

Rubriek53.2. Bronbemaling voor bouwkundige werken of openbare nutsvoorzieningen

[...]

Rubriek53.3. Drainering voor het gebruik en/of de exploitatie van cultuurgrond

[...]

Rubriek53.4. Bronbemaling voor tunnels of mijnverzakkingsgebieden

[...]

Rubriek53.5. Bronbemaling voor gebouwen of bedrijfsterreinen

[...]

Rubriek53.6. Grondwaterwinningsputten voor koude-warmtepompen

[...]

Rubriek53.7. Grondwaterwinning voor openbare watervoorziening

[...]

Rubriek53.8. Andere grondwaterwinningsputten

[...]

Rubriek53.9. Onttrekken van grondwater

[...]

Rubriek53.10. Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden

[...]

Rubriek53.11. Onttrekken van grondwater

[...]

Rubriek53.12. Grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning met inbegrip van terugpompingen van belucht grondwater in dezelfde freatische watervoerende laag voor ondergrondse beluchting

[...]

Rubriek54. KUNSTMATIG AANVULLEN VAN GRONDWATER (andere dan deze bedoeld in rubrieken 52., 53.2., 53.4., 53.5., 53.6., 53.7. en 53.12.)

[...]

Rubriek54.1. Op directe wijze (via geboorde putten)

[...]

Rubriek54.2. Op indirecte wijze (via waterbekkens of vijvers)

[...]

Rubriek54.3. Kunstmatig aanvullen van grondwater

[...]

Rubriek55. BORINGEN

[...]

Rubriek55.1. Verticale boringen

[...]

Rubriek55.2. Boringen vanaf diepte 500 m ten opzichte van maaiveld

[...]

Rubriek55.3. Boringen ivm opslag kernafval

[...]

Rubriek56. STUWEN EN OVERBRENGING VAN WATER

[...]

Rubriek56.1. Overbrenging van water

[...]

Rubriek56.2. Stuwdammen

[...]

Rubriek57. VLIEGVELDEN

[...]

Rubriek57.1. Vliegvelden

[...]

Rubriek57.2. Terreinen voor ULM's

[...]

Rubriek57.3. Terreinen voor zweefvliegtuigen

[...]

Rubriek57.4. Helihavens

[...]

Rubriek58. CREMATORIA

[...]

Rubriek59. ACTIVITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN

[...]

Rubriek59.1. Drukken

[...]

Rubriek59.2. Oppervlaktereiniging

[...]

Rubriek59.3. Overspuiten van voertuigen

[...]

Rubriek59.4. Bandlakken

[...]

Rubriek59.5. Coatingwerkzaamheden

[...]

Rubriek59.6. Coating van wikkeldraad

[...]

Rubriek59.7. Coating van houten oppervlakken

[...]

Rubriek59.8. Chemisch reinigen

[...]

Rubriek59.9. Impregneren van houten oppervlakken

[...]

Rubriek59.10. Coating van leder

[...]

Rubriek59.11. Fabricage van schoeisel

[...]

Rubriek59.12. Lamineren van hout en kunststof

[...]

Rubriek59.13. Aanbrengen van lijmlagen

[...]

Rubriek59.14. Vervaardiging van coatingmengsels, lak, inkt en kleefstoffen

[...]

Rubriek59.15. Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber

[...]

Rubriek59.16. Extractie van plantaardige oliŽn en dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliŽn

[...]

Rubriek59.17. Vervaardiging van geneesmiddelen

[...]

Rubriek60. GROEVEN, GRAVERIJEN, UITGRAVINGEN EN ANDERE PUTTEN OPVULLEN

[...]

Rubriek61. TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATSEN VOOR UITGEGRAVEN BODEM

[...]

Rubriek61.1. Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet

[...]

Rubriek61.2. Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet

[...]

Rubriek62. Aquacultuur

[...]

Rubriek62.1. Intensieve aquacultuur

[...]

Rubriek62.2. introductie van uitheemse soorten of translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten in aquacultuurvoorzieningen

[...]


Bijlage 2. Lozing van verontreinigende stoffen, prioritaire stoffen en gevaarlijke stoffen

[...]


Bijlage2A INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE VERONTREINIGENDE STOFFEN IN AFVALWATER

[...]

Bijlage2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER

[...]

Bijlage2C LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU

[...]


Bijlage 2bis. Watervoerende lagen - Hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen (HCOV-codering)

[...]


Bijlage 2ter. Kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8

[...]


Bijlage 2quinquies. Kaart met de dieptecriteria voor rubriek 55.1

[...]


Bijlage 3. Modelformulieren

[...]


Bijlage3.A Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

[...]

Bijlage3.B Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

[...]

Bijlage3.C Melding van de overname van een vergunde inrichting

[...]


Bijlage 4. MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER VOOR DE EXPLOITATIE OF DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING VAN KLASSE 1 OF 2 (artikel 5 van titel I van het Vlarem)

[...]


Bijlage4.A Aanvraag van een milieuvergunning

[...]

Bijlage4.B Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning

[...]


Bijlage 5. Gegevens en minimuminlichtingen die aan de orde moeten komen in het veiligheidsbeheerssyteem, vermeld in artikel 8 van titel I van VLAREM.

[...]


Bijlage 6. . Inrichtingen als bedoeld in VLAREM-indelingsrubriek 17.2 of 48.1.1.1į

[...]


Bijlage 7. Lijst van gevaarlijke producten (rubriek 17.3 van de indelingslijst)

[...]


Bijlage 8. Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

[...]


Bijlage 8bis. Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar onderzoek

[...]


Bijlage 8ter. Bekendmaking van een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning en van het openbaar onderzoek

[...]


Bijlage 8quater. Bekendmaking van een afwijkingsaanvraag en openbaar onderzoek

[...]


Bijlage 9 A. Model van besluit houdende een volledige of gedeeltelijke positieve beslissing in eerste aanleg over een milieuvergunningsaanvraag (artikel 30 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 9 B. Model van besluit houdende een negatieve beslissing in eerste aanleg over een milieuvergunningsaanvraag (artikel 30 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 10. Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag

[...]


Bijlage 10bis. Bekendmaking van een beslissing inzake wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden

[...]


Bijlage 10ter. Bekendmaking van de beslissingen over een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning

[...]


Bijlage 10quater. Bekendmaking van een beslissing over een afwijkingsaanvraag

[...]


Bijlage 11. Model van het proces-verbaal van bemonstering en/of van controle van afvalwaters (artikel 62 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 12. Model van proces-verbaal van bemonstering en/of controle van in de lucht geloosde stoffen (artikel 62 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 13. Model van het proces-verbaal van uitvoering van monstername van afvalstoffen (artikel 62 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 14. Model van het proces-verbaal van uitvoering van monstername inzake grondwaterverontreiniging (artikel 62 van het Vlarem)

[...]


Bijlage 15 A. [...]

Bijlage 15 B. [...]

Bijlage 16 A. [...]

Bijlage 16 B. [...]

Bijlage 17. [...]

Bijlage 18. Criteria voor de bepaling van de beste beschikbare technieken

[...]