Hoofdstuk IVbis.
Leveringsvergunningen


Art. 15/3.
De [gebruikelijke] levering van aardgas aan in Belgiė gevestigde afnemers is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister behalve indien zij wordt verricht door een [distributienetbeheerder] binnen haar eigen distributienet.]
[Bij de toekenning van een vergunning krachtens het eerste lid wordt rekening gehouden met de vergunningen voor levering afgeleverd door de Gewesten of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.]

Art. 15/4.
Na advies van de Commissie bepaalt de Koning:
de criteria voor de toekenning van de leveringsvergunningen, die inzonderheid betrekking kunnen hebben op:
a)
de professionele betrouwbaarheid en ervaring van de aanvrager, zijn technische en financiėle capaciteit en de kwaliteit van zijn organisatie;
b)
de capaciteit van de aanvrager om aan de behoeften van zijn afnemers te voldoen[, meer bepaald inzake transactie en aanpassing en eenvormigheid met de vereisten voor bevoorradingszekerheid];
c)
de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 15/11, 2°;
de procedure voor de toekenning van de leveringsvergunningen, inzonderheid de vorm van de aanvraag, het onderzoek van het dossier en de vergoeding die hiervoor moet worden betaald, en de termijnen waarbinnen de minister moet beslissen en zijn beslissing aan de aanvrager moet meedelen;
de gevallen waarin de minister de leveringsvergunning kan herzien of intrekken en de toepasselijke procedures;
wat er met de leveringsvergunning gebeurt in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de houder en, in voorkomend geval, de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedures voor het behoud of de hernieuwing van de leveringsvergunning in deze gevallen.]

Art. 15/4bis.
De leveranciers zien erop toe dat hun afnemers alle relevante gegevens betreffende hun verbruik krijgen.
De leveranciers zorgen ervoor dat zij een hoog beschermingsniveau aan hun eindafnemers die op het aardgasvervoersnet zijn aangesloten, garanderen, meer bepaald inzake de transparantie van de voorwaarden van de contracten, de algemene informatie en de mechanismen voor geschillenbeslechting.
De leveranciers passen op hun eindafnemers de tarieven toe die werden goedgekeurd met toepassing van de artikelen 15/5 tot 15/5ter en 15/5quinquies en vermelden op duidelijke en gedetailleerde wijze het bedrag van ieder element dat de eindprijs uitmaakt.]

Art. 15/4ter.
De leveranciers zien erop toe het gebruik van aardgas te optimaliseren, door hen, met name, diensten voor energiebeheer aan te bieden.]

Art. 15/4quater.
De leveranciers stellen de relevante gegevens ter beschikking van de federale instanties, met inbegrip van de commissie, de [Belgische Mededingingsautoriteit] en de Europese Commissie, voor de uitvoering van hun taken, gedurende minstens vijf jaar, in verband met alle transacties met betrekking tot de contracten voor de levering van aardgas of van aardgasderivaten afgesloten met grootafnemers en beheerders van aardgasvervoersnet, alsook met beheerders van aardgasopslag- en LNG-installaties.
De gegevens omvatten bijzonderheden betreffende de kenmerken van de betrokken transacties, zoals looptijd, leverings- en betalingsregels, hoeveelheden, uitvoeringsdata en -tijdstippen, transactieprijzen en middelen om de betrokken grootafnemer te identificeren, alsmede de vereiste gegevens over alle openstaande aardgasleveringscontracten en aardgasderivaten.
De commissie kan bepaalde van deze gegevens ter beschikking stellen van de marktpartijen, voor zover er geen commercieel gevoelige, vertrouwelijke informatie en/of informatie met een persoonlijk karakter over bepaalde marktpartijen of transacties wordt bekendgemaakt. Dit lid is niet van toepassing op informatie betreffende de financiėle instrumenten die vallen onder Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiėle instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, zoals deze naar Belgisch recht is omgezet. Wanneer de in het eerste lid bedoelde overheden inzage nodig hebben in de gegevens die worden bewaard door de entiteiten die onder voorgaande richtlijn vallen, verstrekken deze entiteiten hen de gevraagde gegevens.
De Europese Commissie stelt de richtsnoeren vast met toepassing van artikel 44.5 van Richtlijn 2009/73/EG. Deze paragraaf is van toepassing op transacties in aardgasderivaten van leveranciers, enerzijds, met grootafnemers, aardgasvervoersnetbeheerders, alsmede de beheerders van aardgasopslag- en LNG-installaties, anderzijds, op basis van deze richtsnoeren.]