Art. 15/5bis.

[§ 1

De aansluiting, het gebruik van het net en/of installatie van de aardgasvervoersnetbeheerder, van de aardgasopslaginstallatiebeheerder of van de LNG-installatiebeheerder en, desgevallend, de door deze beheerders aangeboden diensten in toepassing van de gedragscode die overeenkomstig artikel 15/5undecies werd aangenomen, maken het voorwerp uit van tarieven.

§ 2

Na gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de betrokken beheerders, stelt de commissie de tariefmethodologie op die de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie moeten gebruiken voor het opstellen van hun tariefvoorstellen.
De tariefmethodologie preciseert met name:
(i)
de definitie van de categorieën van kosten die worden gedekt door de tarieven;
(ii)
[...];
(iii)
de regels voor de evolutie na verloop van tijd voor de categorieën van kosten bedoeld in (i), met inbegrip van de methode voor de bepaling van de parameters die voorkomen in de evolutieformules;
(iv)
de regels voor de toewijzing van de kosten aan categorieën van netgebruikers;
(v)
de algemene tariefstructuur en de tariefcomponenten.
Het overleg met de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie maakt het voorwerp uit van een akkoord tussen de commissie en deze beheerders. Bij gebrek aan akkoord wordt het overleg ten minste gehouden als volgt:
de commissie stuurt de oproeping voor de bovenbedoelde overlegvergaderingen, alsook de documentatie betreffende de agendapunten van deze vergaderingen naar de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie, binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de vergadering in kwestie. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering, alsook de punten van de dagorde;
na de vergadering stelt de commissie een ontwerp van procesverbaal op van de vergadering waarin de naar voren geschoven argumenten van de verschillende partijen en de vastgestelde punten waarover overeenstemming en waarover geen overeenstemming bestaat, worden opgenomen, die zij ter goedkeuring verzendt naar de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie binnen een redelijke termijn na de vergadering;
binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het door de partijen goedgekeurde proces-verbaal van de commissie versturen de beheerders, indien nodig nadat zij hierover overleg gepleegd hebben, hun formeel advies naar de commissie over de tariefmethodologie dat het resultaat is van dit overleg, waarbij desgevallend de eventuele resterende punten waarover geen overeenstemming werd bereikt worden benadrukt.
In afwijking van de voorgaande bepalingen, kan de tariefmethodologie worden opgesteld door de commissie volgens een vastgestelde procedure gemeenschappelijk akkoord met de aardgasvervoersnetbeheerder, de aardgasopslaginstallatiebeheerder en de LNG-installatiebeheerder op basis van een uitdrukkelijk, transparant en niet-discriminerend akkoord.

§ 3

De commissie deelt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers haar ontwerp van tariefmethodologie, het geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie alsook alle documenten die zij noodzakelijk acht voor de motivering van haar beslissing met betrekking tot de tariefmethodologie mee, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de leveranciers of de netgebruikers, de persoonsgegevens en/of de gegevens waarvan de vertrouwelijkheid beschermd wordt krachtens bijzondere wetgeving.
De commissie publiceert op haar website de toepasselijke tariefmethodologie, het geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie en alle documenten die zij nuttig acht voor de motivering van haar beslissing betreffende de tariefmethodologie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie betreffende leveranciers of net- en/of installatiegebruikers, van persoonsgegevens en/of van gegevens waarvan de vertrouwelijkheid is beschermd krachtens specifieke regelgevingen.

§ 4

De tariefmethodologie vastgesteld krachtens § 3 en die van toepassing is op de vaststelling van het tariefvoorstel wordt meegedeeld aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie ten laatste zes maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel moet worden ingediend bij de commissie. De wijzingen moeten gemotiveerd worden.
De tariefmethodologie blijft van toepassing gedurende de hele tariefperiode, met inbegrip van de opmaak van eindbalans die betrekking heeft op deze periode. Wijzigingen aangebracht gedurende de tariefperiode aan de vastgestelde tariefmethodologie, zijn overeenkomstig § 2 slechts van toepassing vanaf de volgende tariefperiode, behoudens uitdrukkelijk, transparant en niet-discriminerend akkoord tussen de commissie en de beheerders.

§ 5

De commissie stelt de tariefmethodologie op met inachtneming van volgende richtsnoeren:
de tariefmethodologie moet exhaustief en transparant zijn teneinde het de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie mogelijk te maken om hun tariefvoorstellen op deze enkele basis op te stellen. Het bevat de elementen die verplicht moeten voorkomen in het tariefvoorstel. Het definieert rapporteringsmodellen die moeten worden gebruikt door deze beheerders;
de tariefmethodologie moet toelaten om op efficiënte wijze het geheel van de kosten te dekken die noodzakelijk of efficiënt zijn voor de uitvoering van de wettelijke of reglementaire verplichtingen die aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie worden opgelegd alsook voor de uitoefening van hun activiteiten;
de tariefmethodologie stelt het aantal jaren voor de gereguleerde periode vast die aanvangt op 1 januari. De jaartarieven die hieruit voortvloeien worden vastgesteld in toepassing van de tariefmethodologie die op deze periode van toepassing is;
de tariefmethodologie maakt de evenwichtige ontwikkeling van het aardgasvervoersnet, van de aardgasopslaginstallatie en/of LNG-installatie mogelijk, in overeenstemming met het investeringsplan van de beheerders van dit net en deze installaties zoals, in voorkomend geval, goedgekeurd door de bevoegde reguleringsinstanties;
de eventuele criteria voor de verwerping van bepaalde kosten zijn niet-discriminerend en transparant;
de tarieven zijn niet-discriminerend en proportioneel. Zij respecteren een transparante toewijzing van de kosten;
de structuur van de tarieven begunstigt het rationeel gebruik van energie en infrastructuren;
de verschillende tarieven zijn uniform op het grondgebied dat door de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie bediend wordt;
de normale vergoeding van de kapitalen die geïnvesteerd zijn in de gereguleerde activa moet de aardgasvervoersnetbeheerder, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en van de LNG-installatie in staat stellen om de investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdrachten;
in geval van onderscheid in behandeling wat de vergoeding van de kapitalen of de duur van de afschrijvingen tussen de netbeheerders betreft, wordt het onderscheid naar behoren gemotiveerd door de commissie;
10°
de flexibiliteitdiensten worden verzekerd op de meest kostenefficiënte wijze en bieden geëigende maatregelen tot stimulatie voor de gebruikers om hun injecties in overeenstemming te brengen met hun afnames. De aan deze diensten verbonden tarieven zijn billijk, niet discriminerend en gebaseerd op objectieve criteria;
11°
de kosten voor de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd door de wet, het decreet of de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden verrekend in de tarieven op een transparante en niet-disciminerende wijze, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen;
12°
de belastingen, taksen, heffingen en bijdragen van alle aard die worden opgelegd door de wet, het decreet of de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan worden automatisch toegevoegd aan de tarieven binnen de termijnen die worden bepaald door de procedure van invoering en goedkeuring van de tarieven. De commissie kan de conformiteit van deze kosten met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen controleren;
13°
de aankopen van goederen en diensten die verricht worden met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten worden verondersteld te zijn verricht aan de marktprijs desgevallend onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de commissie;
14°
de methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de gestrande kosten bestaande uit de niet-gekapitaliseerde lasten voor het aanvullend pensioen of het pensioen van de publieke sector, die worden betaald aan personeelsleden die een gereguleerde activiteit van aardgasvervoer of van aardgas- of LNG-opslag hebben verricht, die verschuldigd zijn voor de jaren vóór de liberalisering krachtens statuten, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere voldoende geformaliseerde overeenkomsten, die werden goedgekeurd vóór 30 april 1999, of die worden betaald aan hun rechthebbenden of vergoed aan hun werkgever door een beheerder van het aardgasvervoersnet, van de aardgasopslaginstallatie of van de LNG-installatie, die in de tarieven kunnen worden opgenomen;
15°
voor de bepaling van de saldi (positief of negatief) waarvan zij de verdeling bepaalt voor de volgende gereguleerde periode, stelt de commissie de kostencategorieën vast die niet zijn onderworpen aan een eventuele bevorderende regelgeving die gereguleerde schulden of schuldvorderingen uitmaken en die worden gerecupereerd of teruggegeven via de tarieven van de volgende gereguleerde periode;
16°
iedere controlemethode van de kosten die gebaseerd is op vergelijkende technieken moet rekening houden met de bestaande objectieve verschillen tussen de beheerders en die niet weggewerkt kunnen worden op initiatief van de betrokken beheerder.
Iedere beslissing die gebruik maakt van vergelijkende technieken integreert kwalitatieve parameters en is gebaseerd op homogene, transparante, betrouwbare gegevens en gegevens die gepubliceerd zijn of integraal meedeelbaar zijn in de motivering van de beslissing van de commissie.
Het redelijk karakter van de kosten wordt beoordeeld door vergelijking met de overeenstemmende kosten van bedrijven die vergelijkbare activiteiten uitoefenen onder soortgelijke omstandigheden, rekening houdende onder andere met de reglementaire of gereguleerde specificiteiten die bestaan in de uitgevoerde internationale vergelijkingen;
17°
de productiviteitsinspanningen die eventueel aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie worden opgelegd, mogen op korte of op lange termijn de veiligheid van personen en goederen en de continuïteit van de levering niet in het gedrang brengen;
18°
de kruissubsidiëring tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten is niet toegelaten;
19°
de tarieven moedigen de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie aan om de prestaties te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en aan onderzoek en ontwikkeling te doen die nodig zijn voor hun activiteiten;
20°
de kosten bedoeld in de punten 11°, 12° en 14° en de financiële lasten en de andere kosten dan deze bedoeld in § 2 (ii) worden noch onderworpen aan beslissingen die gesteund zijn op methodes van vergelijking, noch aan een bevorderende regelgeving;
21°
de tariefmethodologie die van toepassing is op uitbreidingen van installaties of op de nieuwe installaties voor het vervoer van aardgas voor de opslag en de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor het vervoer van aardgas van LNG alsook de uitbreidingen van installaties of nieuwe installaties voor het vervoer van aardgas mogen afwijken van de tarieven voor aansluiting en gebruik van het aardgasvervoersnet teneinde de ontwikkeling ervan op lange termijn mogelijk te maken;
22°
de tarieven strekken ertoe een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers worden gedragen;
23°
[de tarieven bevatten geen prikkels die de algehele efficiëntie (inclusief de energie-efficiëntie) aantasten of die de marktdeelname van de vraagrespons in verband met balancerings- en nevendiensten kunnen belemmeren. De tarieven beogen de efficiëntie aangaande het ontwerp en het beheer van infrastructuur te verbeteren.]
De commissie kan de conformiteit van de kosten van de aardgasvervoersnetbeheerder, aardgasopslaginstallatiebeheerder en LNG-installatiebeheerder met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen controleren.

§ 6

De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie stellen hun tariefvoorstellen op met inachtneming van de tariefmethodologie die werd opgesteld door de commissie en voeren deze in met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven.

§ 7

De commissie onderzoekt het tariefvoorstel, beslist over de goedkeuring van deze en deelt haar gemotiveerde beslissing mee aan de beheerder met inachtneming van de invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tarieven.

§ 8

De invoerings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefvoorstellen maakt het voorwerp uit van een akoord tussen de de commissie en de aardgasvervoersnetbeheerder, de aardgasopslaginstallatiebeheerder en de LNG-installatiebeheerder. Bij gebrek aan een akkoord, is de procedure als volgt:
de beheerder dient binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar van elke lopende gereguleerde periode zijn tariefvoorstel in, vergezeld van het budget, voor de volgende gereguleerde periode in de vorm van het rapporteringsmodel dat vastgesteld wordt door de commissie overeenkomst § 5;
het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, wordt per drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren overgezonden aan de commissie. De beheerder zendt eveneens een elektronische versie over op basis waarvan de commissie, indien nodig, het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, kan bewerken;
binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, bevestigt de commissie aan de beheerder, bij een brief per drager met ontvangstbevestiging, evenals per e-mail, de volledigheid van het dossier of bezorgt zij hem een lijst van bijkomende inlichtingen die het moet verstrekken.
Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de brief bedoeld in het voorgaande lid waarin hem door de commissie om bijkomende inlichtingen wordt gevraagd, verstrekt de beheerder aan de commissie, in drie exemplaren per drager met ontvangstbewijs, de gevraagde bijkomende inlichtingen. De beheerder bezorgt eveneens een elektronische versie van de antwoorden en bijkomende gegevens aan de commissie;
binnen een redelijke termijn na ontvangst van het tariefvoorstel bedoeld in het 2° of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de antwoorden en de bijkomende inlichtingen van de netbeheerder, bedoeld in 3°, brengt de commissie de beheerder, per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging, op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of van haar ontwerp van beslissing tot weigering van het betrokken tariefvoorstel, vergezeld van het budget.
In haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, geeft de commissie op gemotiveerde wijze aan welke punten de beheerder moet aanpassen om een beslissing tot goedkeuring van de commissie te verkrijgen. De commissie heeft de bevoegdheid om aan de beheerder te vragen om zijn tariefvoorstel te wijzigen om ervoor te zorgen dat dit proportioneel is en op niet-discriminerende wijze wordt toegepast;
indien de commissie het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, van de beheerder afwijst in haar ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, kan deze beheerder binnen een redelijke termijn, na de ontvangst van dit ontwerp van beslissing, zijn bezwaren hieromtrent meedelen aan de commissie.
Deze bezwaren worden per drager en tegen ontvangstbevestiging overhandigd aan de commissie, eveneens onder elektronische vorm.
Op zijn verzoek wordt de beheerder, binnen een redelijke termijn na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, gehoord door de commissie.
Desgevallend, dient de beheerder, binnen een redelijke termijn, na ontvangst van het ontwerp van beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van budget, per drager en tegen ontvangstbevestiging in drie exemplaren, zijn aangepast tariefvoorstel, vergezeld van het budget, in bij de commissie. De beheerder bezorgt eveneens een elektronische kopie aan de commissie.
Binnen een redelijke termijn na verzending door de commissie van het ontwerp van de beslissing tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het budget, of, in voorkomend geval, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bezwaren alsook van het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget, brengt de commissie de beheerder per brief per drager en tegen ontvangstbevestiging, evenals elektronisch, op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of weigering van het desgevallend aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van het budget;
indien de beheerder zijn verplichtingen niet nakomt binnen de termijnen zoals bedoeld in de punten 1° tot 5°, of indien de commissie een beslissing heeft genomen tot weigering van het tariefvoorstel, vergezeld van het aangepaste budget, of van het aangepaste tariefvoorstel, vergezeld van budget, zijn voorlopige tarieven van kracht tot alle bezwaren van deze beheerder of van de commissie zijn uitgeput of totdat over de twistpunten tussen de commissie en de beheerder een akkoord wordt bereikt. De commissie is bevoegd om te besluiten tot passende compenserende maatregelen na overleg met de beheerder, indien de definitieve tarieven afwijken van de tijdelijke tarieven;
in het geval van overgang naar nieuwe diensten en/of aanpassing van bestaande diensten kan de beheerder binnen de gereguleerde periode aan de commissie een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen. Dit geactualiseerde tariefvoorstel houdt rekening met het door de commissie goedgekeurde tariefvoorstel, zonder de integriteit van de bestaande tariefstructuur te wijzigen.
Het geactualiseerd voorstel wordt door de beheerder ingediend en door de commissie behandeld overeenkomstig de geldende procedure, bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
indien er zich tijdens een gereguleerde periode uitzonderlijke omstandigheden voordoen, onafhankelijk van de wil van de beheerder, kan deze op elk ogenblik binnen de gereguleerde periode een k emotiveerde vraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter goedeuring voorleggen aan de commissie wat de komende jaren van de gereguleerde periode betreft.
De gemotiveerde vraag tot herziening van het tariefvoorstel wordt ingediend door de beheerder en door de commissie behandeld overeenkomstig de toepasselijke procedure bedoeld in de punten 1° tot 6°, met dien verstande dat de bedoelde termijnen gehalveerd worden;
de commissie past, onverminderd haar mogelijkheid om de kosten te controleren in het licht van de toepasselijke en reglementaire bepalingen, de tarieven van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie aan aan alle wijzigingen van openbare dienstverplichtingen, onder andere gewestelijke, die op hen van toepassing zijn, uiterlijk drie maanden na het overzenden van dergelijke wijzigingen door deze beheerders. De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie zenden deze wijzigingen zo spoedig mogelijk over aan de commissie naar aanleiding van hun inwerkingtredingen;
10°
de commissie publiceert op haar website, op een transparante wijze, de stand van zaken van de goedkeuringsprocedure van de tariefvoorstellen evenals, in voorkomend geval, de tariefvoorstellen die neergelegd worden door de netbeheerders.

§ 9

De commissie stelt een tariefmethodologie op en oefent haar tariefbevoegdheid uit om aldus een stabiele en voorzienbare regulering te bevorderen die bijdraagt tot de goede werking van de vrijgemaakte markt en die de financiële markt in staat stelt om met een redelijke zekerheid de waarde van de beheerder te bepalen. Ze waakt over het behoud van de continuïteit van de beslissingen die zij heeft genomen in de loop van de voorgaande gereguleerde periodes, met name inzake de waardering van gereguleerde activa.

§ 10

De commissie oefent haar tariefbevoegdheid uit rekening houdend met het algemene energiebeleid zoals tot uiting komt in de Europese, federale en gewestelijke wet- en regelgeving.

§ 11

Omwille van de transparantie in de doorberekening van de kosten aan de eindafnemers worden de verschillende elementen van het tarief onderscheiden op de factuur, met name wat de openbare dienstverplichtingen en hun inhoud betreft.

[§ 11/1

Voor de facturatie aan de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. gelden de volgende verplichtingen:
de leveranciers zien erop toe dat alle afrekeningsfacturen, slotfacturen en voorschotfacturen die aan de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. worden gericht als gevolg van de levering van gas ten minste de volgende vermeldingen bevatten:
a)
de naam en het adres van de energieleverancier;
b)
het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de klantendienst van de energieleverancier;
c)
het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de ombudsdienst voor energie;
d)
de periode waarop de factuur betrekking heeft;
e)
de gefactureerde bedragen;
f)
het EAN-nummer;
g)
het tarief van de btw en het bedrag van de btw;
h)
het gecontracteerde product of de gecontracteerde dienst;
i)
de duurtijd van de overeenkomst, de aanvangsdatum, desgevallend de einddatum, de opzegtermijn en de vermelding dat er geen vergoeding is verschuldigd bij verbreking;
j)
de hyperlink naar de officiële tariefsimulator van de bevoegde gewestelijke regulator;
op elke afrekeningsfactuur of slotfactuur die aan de huishoudelijke afnemer of K.M.O. wordt gericht wordt daarenboven vermeld:
a)
het aantal verbruikte eenheden;
b)
de eenheidsprijs of eenheidsprijzen;
c)
het detail van de berekening van het verschuldigde bedrag;
d)
het transmissietarief;
e)
het tarief voor distributie;
f)
de heffingen geïnd door alle overheden door die te globaliseren volgens categorieën;
g)
de evolutie van het verbruik, van de eenheidsprijs per kWh en van de totaalprijs van de drie voorbije jaren
]

[§ 11/2

Op voorstel van de minister en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming, worden de bepalingen vervat in het sectoraal akkoord “de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” voor 1 januari 2013 vervolledigd, zodat onder andere volgende punten worden geregeld:
a)
de invoering van de mogelijkheid voor de consument om de sloten afrekeningsfacturen uit de eventuele bankdomiciliëring te sluiten
b)
de mededeling aan de consument van elke wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst in zijn nadeel op zo'n wijze dat zijn aandacht hierop uitdrukkelijk wordt gevestigd, met de vermelding dat de wijziging de consument het recht verleent om binnen een redelijke termijn de overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn en zonder kosten.
Indien de wijzigingen aan het akkoord op het einde van de termijn bepaald in het eerste lid niet zijn aangenomen, dan bepaalt de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de verplichtingen die aan de gasleveranciers worden opgelegd inzake bescherming van de consumenten.
]

[§ 11/3

De huishoudelijke afnemer of de K.M.O. heeft het recht een overeenkomst, zowel van bepaalde duur als van onbepaalde duur, voor de continue levering van gas op elk ogenblik te beëindigen mits het naleven van een opzegtermijn van een maand.
Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig.
De leverancier waarmee de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. een overeenkomst tot continue levering van gas sluit, wordt verondersteld gemandateerd te zijn om het recht bedoeld in het eerste lid uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst.
Wanneer de huishoudelijke afnemer of de KM.O. gebruik maakt van het recht dat hem wordt toegekend krachtens het eerste lid, mag hem hiervoor geen enkele vergoeding in rekening worden gebracht.
]

[§ 11/4

De inbreuken op dit artikel worden opgespoord, vastgesteld en vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 111 tot 113, 115 met uitzondering van het tweede lid, 116 tot 118, 123, 124 en 133 tot 137 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.
]

§ 12

De boekhouding van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie wordt gehouden volgens een uniform analytisch boekhoudkundig plan per activiteit dat wordt opgesteld op voorstel van de beheerders en dat wordt goedgekeurd door de commissie of dat, bij gebrek aan een voorstel vóór 1 oktober 2011, wordt opgesteld door de commissie in overleg met de beheerders.

§ 13

De commissie publiceert en bewaart de tarieven en hun motivering binnen de drie werkdagen na hun goedkeuring op haar website, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie betreffende leveranciers of net- en/of installatiegebruikers, van persoonsgegevens en/of van gegevens waarvan de vertrouwelijkheid is beschermd krachtens specifieke wetgevingen.
De beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie delen zo spoedig mogelijk aan de gebruikers van hun net en/of installatie de tarieven mede die zij moeten toepassen en stellen deze ter beschikking van alle personen die hierom verzoeken. Zij publiceren die tevens zo spoedig mogelijk op hun website, samen met een berekeningsmodule die de praktische toepassing van de tarieven preciseert.
De toegepaste tarieven mogen geen terugwerkende kracht hebben.

§ 14

Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie alsook de door haar genomen beslissingen betreffende de tariefvoorstellen in uitvoering van deze tariefmethodologie, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang aantoont bij het [Marktenhof] met toepassing van artikel 15/20.
Zulk beroep kan met name worden ingesteld indien:
de beslissing van de commissie de richtsnoeren bedoeld in dit artikel niet in acht neemt;
de beslissing van de commissie niet in overeenstemming is met het algemene energiebeleid, zoals gedefinieerd in de Europese, federale en gewestelijke wet- en regelgeving;
de beslissing van de commissie niet de noodzakelijke middelen waarborgt voor de realisatie van de investeringen van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de aardgasopslaginstallatie en de beheerder van de LNG-installatie en de instandhouding van hun infrastructuren of voor de uitvoering van hun wettelijke taken.]]

[§ 15

De aansluiting op en het gebruik van een interconnector en, desgevallend, de door de beheerder van een interconnector aangeboden diensten overeenkomstig artikel 15/5undecies, § 3, maken vanaf 1 oktober 2018 het voorwerp uit van een tariefmethodologie die overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf wordt vastgesteld door de commissie.
Na overleg met de beheerders van de interconnectoren en met de regulerende instanties van de andere lidstaten van de Europese Unie waarvan het territorium door de interconnecties wordt doorkruist, en na een gestructureerde, gedocumenteerde en transparante raadpleging van de markt, stelt de commissie de tariefmethodologie vast, die de basis vormt van de tarieven.
De tariefmethodologie bevat minstens regels met betrekking tot:
a)
de principes die de tarieven bepalen;
b)
de indienings- en goedkeuringsprocedure voor de tariefverslagen, inhoudende een afrekening van de werkelijke kosten en opbrengsten met betrekking tot de voorbije tariefperiode.
De tarieven en de onderliggende tariefmethodologie zijn objectief, transparant, niet-discriminerend en conform met de Verordening (EG) nr. 715/2009 en elke juridisch bindende beslissing van de Europese Commissie en/of ACER.
De beheerder van een interconnector stelt zijn tarieven op met inachtneming van de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie. De commissie en de beheerder van een interconnector publiceren, minstens op hun respectievelijke websites, de vastgestelde methodologie. De beheerder van een interconnector publiceert ook de tarieven vóór hun inwerkingtreding en stelt deze ter beschikking van alle personen die hierom verzoeken.
De commissie is bevoegd om zo nodig van de beheerder van een interconnector te verlangen dat hij de in deze paragraaf bedoelde tarieven wijzigt om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast.
In geval van weigering of vertraging bij de vaststelling van de in deze paragraaf bedoelde tariefmethodologie en/of tarieven, heeft de commissie de bevoegdheid, na kennisgeving aan de beheerder van een interconnector, om de tariefmethodologie en/of tarieven voorlopig vast te stellen en een beslissing te nemen over passende compensatiemaatregelen indien de definitieve tariefmethodologie en/of tarieven afwijken van de voorlopige vastgestelde tariefmethodologie en/of tarieven.
Tegen de door de commissie vastgestelde tariefmethodologie en/of vastgestelde voorlopige tarieven, kan een beroep worden ingesteld door elke persoon die een belang aantoont bij het [Marktenhof] overeenkomstig artikel 15/20.
Ongeacht zijn eigendomsregeling of rechtsvorm houdt de beheerder van een interconnector zich bij de opstelling, indiening voor accountantscontrole en publicatie van zijn jaarrekening aan de nationale voorschriften inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen die zijn vastgesteld uit hoofde van de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 44, lid 2, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen. Bij de accountantscontrole wordt in het bijzonder nagegaan dat de verplichting tot voorkoming van discriminatie en kruissubsidies, zoals bedoeld in het tiende lid, wordt nagekomen.
Om discriminatie, kruissubsidiëring en concurrentievervalsing te voorkomen, voert de beheerder van een interconnector intern een afzonderlijke boekhouding voor al zijn transmissie-, distributie-, LNG-en opslagactiviteiten, zoals dit zou moeten gebeuren indien die activiteiten door verschillende ondernemingen worden uitgevoerd. Hij stelt ook al dan niet geconsolideerde jaarrekeningen op voor andere activiteiten op het gebied van gas, die geen verband houden met transmissie, distributie, LNG of opslag. In voorkomend geval voert hij een boekhouding op geconsolideerde basis voor zijn andere, niet op gasgebied liggende activiteiten. Deze interne boekhoudingen bevatten per activiteit een balans en een winst-en-verliesrekening.
Onverminderd de nationaal geldende boekhoudvoorschriften specificeert de beheerder van een interconnector in zijn interne boekhouding welke regels hij bij de opstelling van de in het tiende lid bedoelde afzonderlijke rekeningen volgt voor de toerekening van de activa en passiva, de lasten en baten, alsmede de regels voor de afschrijving. Deze interne regels mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden vermeld en naar behoren gemotiveerd.
De beheerder van een interconnector specificeert in de toelichting bij de jaarrekening alle significante verrichtingen met verbonden of geassocieerde ondernemingen tijdens het betrokken boekjaar.
]