Art. 15/9.
Na advies van de Commissie en raadpleging van de betrokken vervoerondernemingen, neemt de Koning de nodige maatregelen opdat de gasondernemingen [...] toegang kunnen bekomen tot de upstreaminstallaties [...]].]
[Deze maatregelen passen de doelstellingen toe inzake eerlijke en vrije toegang, de totstandbrenging van een competitieve markt voor aardgas en het vermijden van misbruik van dominante marktposities, rekening houdend met de bevoorradingszekerheid en –regelmaat, de beschikbare of redelijkerwijs beschikbaar te maken capaciteit en de bescherming van het milieu. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende elementen:
a)
de noodzaak om toegang te weigeren wanneer er sprake is van een redelijkerwijs niet te verhelpen onverenigbaarheid van technische specificaties;
b)
de noodzaak om redelijkerwijs niet te verhelpen problemen te vermijden die de huidige en in de toekomst voorziene doelmatige productie van koolwaterstoffen in het gedrang zouden kunnen brengen, met inbegrip van de productie in winningsgebieden met een zwakke economische levensvatbaarheid;
c)
de noodzaak om rekening te houden met de redelijke en naar behoren gerechtvaardigde behoeften van de eigenaar of beheerder van het upstreampijpleidingnet voor het vervoer en de verwerking van aardgas en met de belangen van alle andere betrokken gebruikers van het upstreampijpleidingnet of van de verwerkings- of behandelingsinstallaties; en
d)
de noodzaak om, overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving, hun wettelijke en bestuursrechtelijke procedures toe te passen voor het verlenen van toestemming voor productie of upstreamontwikkeling.
]