Art. 15/22.

§ 1

Het beroep, ingesteld bij de [Belgische Mededingingsautoriteit], is onderworpen aan de onderzoeksbepalingen en procedureregels met betrekking tot de restrictieve mededingingspraktijken, zoals bepaald in [de wetten van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging en tot oprichting van een [Belgische Mededingingsautoriteit]].

§ 2

Het beroep wordt ingesteld, bij de [Belgische Mededingingsautoriteit], binnen een termijn van dertig dagen vanaf de betekening van de beslissing of, voor de belanghebbenden aan wie de beslissing niet werd betekend, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de publicatie van de beslissing of, bij ontstentenis van publicatie, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisneming ervan.
[De [Belgische Mededingingsautoriteit], opgericht bij de wet van 10 juni 2006, beslist binnen een termijn van vier maanden.]]